Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts, dat de als burgerlijk recht geldende bepalingen niet voldoen aan de eischen van het verkeer.

Een blik op Duitschland eenerzij ds en Engeland anderzijds kan dit bevestigen. In Duitschland, waar het Romeinsche recht het officiëele recht was, en thans voor het burgerlijke verkeer grootendeels nög is, zien wij een omvangrijk handelswetboek invoeren, om althans de kooplieden als degenen, die er het meeste belang bij hebben, officieel van een recht te doen genieten, meer in overeenstemming met de eischen der praktijk, en tevens die contracten te regelen, welke, als van jongeren datum, aan het Romeinsche recht vreemd zijn gebleven. In Engeland daarentegen is een handelsrecht als zoodanig onbekend, maar daar ook was, althans tot de laatste jaren, nagenoeg eenig orgaan van rechtsvaststelling de rechter, die, steeds de levensbeschouwing en de rechtsopvatting van den tijd en het volk, in welks midden hij leefde, in zijne beslissingen nederleggende, het officiëele recht in overeenstemming deed zijn met de behoeften en de eischen der samenleving.

De geschiedenis van het handelsrecht leert ons in één woord, dat gestadige rechtshervorming en rechtsontwikkeling onmisbare voorwaarden zijn voor het behoud der rechtseenheid, onmisbare voorwaarden dus ook voor de eenheid van ons toekomstig privaatrecht. Het is geenszins overbodig daarop te wijzen, omdat het in deze eeuw meer en meer gehuldigde beginsel van codificatie eraan in den weg dreigt te zullen staan. Wij mogen dit afleiden uit het feit, waarover als feit niet te twisten valt, maar dat alleen vatbaar is om geconstateerd te worden, dat eenmaal bestaande wetboeken eene ongewenschte stabiliteit bezitten, zóó zelfs dat

Sluiten