Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten onzent bestaat, ware door tal van bewijzen te staven; de wonde plekken onzer wetboeken zijn evenwel reeds zoo dikwerf blootgelegd, dat ik mij van eene uitvoerige beschouwing zal onthouden. De merkwaardigste voorbeelden bieden ons wel het wisselrecht en de makelaardij. Het wisselrecht, dat sedert 1838, onder den invloed eener zich gestadig wijzigende rechtsopvatting, door bemiddeling van eene niet altijd met letter en geest der wet strookende jurisprudentie, geleidelijk eene radicale hervorming heeft ondergaan, zonder dat in dien tijd aan de wet, aan het 'officiëele recht dus, ook maar een titel of jota is veranderd; de makelaardij, waaromtrent de wettelijke bepalingen door non-observantie, door contrarius usus feitelijk zijn afgeschaft, omdat allen, die makelaars zijn of met makelaars te doen hebben, eenstemmig de wettelijke regeling in strijd achten met de eischen van het verkeer — eene overtuiging zoo krachtig, dat zij zelfs den arm heeft verlamd van hen, die geroepen zijn, het officiëele recht te handhaven.

Zal de eenheid van het verkeersrecht duurzaam gevestigd worden, dan moet die strijd worden voorkomen. Zijn voortdurend bestaan zou die eenheid in gevaar kunnen brengen, evenals hij vroeger de oorzaak was van het ontstaan van een afzonderlijk handelsrecht. Welke zijn daartoe de middelen? In de eerste plaats zal het, m. e., noodig zijn voor een wetboek van het verkeersrecht de pretentie te laten varen, dat het eene codificatie moet bevatten van het verkeersrecht in zijn geheelen omvang; men stelle daarvoor in de plaats het beginsel van zelfstandige codificatie van die rechtsinstituten, welke daarvoor vatbaar zijn, telkens en zoo dikwijls zich daaraan behoefte doet gevoelen,

Sluiten