Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers, wat zijn het socialisme, communisme, collectivisme, en welke nieuwe stelsels er meer zijn, anders dan de formuleering van eene nieuwe regeling der menschelijke verhoudingen, van welke men zich voorstelt, dat zij beter zal strooken met de eischen der samenleving, d. w. z. van eene ongestoorde en vreedzame ontwikkeling van alle leden van het staatsverband, dan de tegenwoordige ? Is dit zoo, en ik meen hierin niet al te zeer te dwalen, dan is de sociale quaestie ook wel degelijk eene rechtsquaestie. Dan ligt in de uitspraak: „Alle eigendom is diefstal" evengoed eene rechtsgedachte verscholen als in het: „Quodnulliu8 est, id ratione naturali occupanti conceditur." Maar dan mag ook de jurist niet met de handen in den schoot blijven zitten om rustig toe te zien, hoe het tij verloopt, en eerst daarna de bakens in de wetenschap te gaan verzetten. Het is eene grove miskenning hem naar de achterhoede te willen verwijzen, terwijl hem van rechtswege eene plaats in de voorhoede toekomt. Voor iederen jurist, en voor den civilist, den beoefenaar van het verkeersrecht, even goed als voor den beoefenaar van het staatsrecht, moet dus de sociale quaestie een voorwerp van studie en onderzoek uitmaken. Ook de civilist, die er prijs op stelt, dat de wetenschap de banierdraagster van den vooruitgang, de onpartijdige voorlichtster van den wetgever blijve, houde zich onledig met het formuleeren van zoodanige regeling der verhoudingen tusschen arbeider en patroon, als waarbij ook de belangen van den eerste behartigd worden; hij verleene i. e. w. die medewerking tot eene vreedzame oplossing der sociale vraagstukken, welke met recht van hem verwacht mag worden. Het loon- of arbeidscontract behoort

Sluiten