Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het verkeersrecht, de quaestie van den normalen arbeidsdag, de aansprakelijkheid van den werkgever voor ongelukken aan de werklieden overkomen, de beperking van vrouwenen kinderarbeid, alle onderwerpen, die de regeling van dat contract betreffen, gaan den jurist minstens evenzeer aan als den economist of politicus.

De rechtswetenschap, het behoeft wel geen nader betoog, is een deel van de wetenschap der samenleving. Vandaar ook het innig verband, waarin zij staat tot de economie en de sociologie. Vandaar dat het werkelijk leven, der menschen handel en wandel, de basis moet zijn, waarop de jurist zijne wetenschappelijke stelsels doet rusten. Missen zij die basis, dan kunnen de kunstigste raprioristische denkoperaties" niet voorkomen, dat zij in de lucht blijven hangen.

Toch doet kennisneming van de vruchtbare rechtsliteratuur, vooral van onze oostelijke naburen, menigmaal de vraag rijzen, of niet door sommige schrijvers te veel uit het oog wordt verloren, dat onze wetenschap een „aardsch bestaan" heeft; dat zij er is ter wille van den mensch; dat zij het bereiken van menschelijke doeleinden moet bevorderen, en zich niet mag verliezen in speculatief theoretiseeren. Evenzeer echter moet er gewaarschuwd worden tegen overdrijving in eene tegenovergestelde richting. Met name mag men zijn taak niet voltooid achten met nauwkeurig waarnemen, en het onderzoeken en vaststellen van de economische en sociale beteekenis der waargenomen verschijnselen. Men wachte zich vooral ook economische begrippen met juridische te verwisselen, en de rechtsbetrekkingen, door eenig instituut in het leven geroepen, te beoor-

Sluiten