Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwgezette overweging. Het valt toch niet te ontkennen, dat er enkele verschijnselen zijn, die er op schijnen te wijzen, dat er aan den bestaanden toestand iets hapert. Ik bedoel de toenemende klachten over het geringe wetenschappelijke gehalte van hen, die versierd met den meesterstitel de maatschappij binnentreden, en het feit dat het schrijven van een academisch proefschrift schier eene ij dele formaliteit is geworden.

Dit laatste laat zich het gemakkelijkst verklaren. Krachtens de Wet op het Hooger Onderwijs kan de titel van doctor in de rechtswetenschap, voorwaarde voor de benoembaarheid tot rechterlijke betrekkingen en voor de bevoegdheid tot uitoefening van de rechtspraktijk, alleen door het leveren van een proefschrift verkregen worden. Welnu, hinc omnes lacrimae. Schrijven toch is niet ieders zaak; het is veeleer eene kunst, die, zooals alle andere, moet worden aangeleerd. Bovendien behoort het proefschrift in den waren zin des woords getuigenis te geven van zelfstandig onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling. Van hem nu, die de wetenschap niet om haar zelfs wil beoefent, maar aan de Academie bloot die algemeene kennis van zijn vak tracht op te doen, welke noodigmaar ook toereikend is, om zich aan de praktijk te kunnen wijden, kan niet gevergd worden, dat hij een proefschrift levert, 't welk dien toets kan doorstaan. Wanneer men dien eisch wilde doorvoeren, zoude voor velen de doctorstitel zeer moeilijk te verwerven, zoo niet onbereikbaar worden, en hun daarmede de pas worden afgesneden tot de maatschappelijke betrekkingen, waartoe die titel den weg baant. Het noodzakelijk gevolg daarvan is, dat thans bij de be-

Sluiten