Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerminst miskend worden door hem, die met mij in het recht niet het spontaan product ziet van des wetgevers wijsheid, maar veeleer het resultaat van eeuwenlange ervaring en moeitevollen strijd. Eindelijk maakt het cosmopolitisch karakter van het verkeersrecht de rechtsvergelijking tot een onmisbaren factor, die bij het onderwijs te minder verwaarloosd mag worden, daar zij bij oordeelkundig gebruik zeer veel kan bijdragen tot betere waardeering van het eigen recht.

Met dit alles echter is de taak van den voorganger in de rechtswetenschap nog niet in allen deele geschetst, maar alleen voor zooverre zij betrekking heeft op de kennis van het bestaande recht en van den bestaanden rechtstoestand. Daarnevens geldt het de voorbereiding van het toekomstige recht. Heb ik die voorbereiding zooeven een der hoofdoogmerken genoemd, waarnaar de wetenschap moet streven, dat zij dit is, ziedaar tevens de reden, waarom ik meen, dat, ook bij het academisch onderricht, het jus constituendum niet uit het oog mag worden verloren, veeleer ook in die' richting opwekking en aansporing, tot zelfstandig onderzoek gegeven moeten worden. Ook bij het onderwijs mag ernstige, bezadigde critiek van de wet niet geheel ontbreken, moeten wenschelijke hervormingen worden besproken en gemotiveerd, behooren de denkbeelden, daaromtrent geuit, onbevangen te worden onderzocht en getoetst. Dit alleen zal kunnen voorkomen, dat de Universiteit een kweekplaats wordt van officiƫele wetenschap, iets wat zij in den tegenwoordigen tijd minder dan ooit mag zijn. "Was de bourgeois satisfait reeds eene onwelkome verschijning, de juriste satisfait zou nog veel erger zijn. Laat ons dan alle krachten inspannen om zijn optreden zelfs geheel onmogelijk te maken! Alleen een

Sluiten