Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cesrecht, een ten onzent nog nagenoeg onontgonnen veld. Die daar de ploeg ter hand neemt, zal wel is waar een moeilijken arbeid verrichten, maar ook schoone vruchten kunnen oogsten. De verwachtingen, die gij van mij op mijne jeugdige jaren meent te mogen koesteren, stemmen mij tot dankbaarheid, terwijl zij mij eene aansporing zullen zijn om alle krachten in te spannen, ten einde daaraan te beantwoorden.

De toekomst der aan uwe zorgen toevertrouwde Universiteit laat zich niet zoo helder inzien als gij en allen, die het goed met haar meenen, wel wenschen zouden. In den laatsten tijd zijn meerdere stemmen, ook in ons Parlement, opgegaan, die haar niet veel heil spellen. Historische instellingen, wier bestaan is saamgeweven met het glorierijk verleden onzer voorvaderen, kunnen niet meer op den heiligen eerbied van vroeger rekenen. Toch zal ons aller toewijding aan uwe Universiteit er niet minder om zijn en zullen wij die toonen door met vereende krachten haren welverworven roem op wetenschappelijk gebied hoog te houden, kan het zijn te doen stijgen. Wat mij betreft, gaarne doe ik de belofte, dat dit mijn ernstig streven zal zijn, opdat, zoo ooit die bange ure mocht slaan, althans met recht van ons getuigd zal kunnen worden: ‚ÄěTout est perdu fors 1'honneur."

Hoog Geleerde Heer en Professoren, in H bizonder Gij Hoogleeraren in de Rechtsgeleerde Faculteit, thans mijne Ambtgenooten!

Het heengaan van den beminnelijken Fbtjik op een leeftijd, die nog zooveel te verwachten gaf, sloeg u een van

Sluiten