Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den smaad en verachting, die zij daardoor brachten over het Evangelie van den Heere Jezus.

Hij was van groote lijdzaamheid. Hij wilde niets zeggen omtrent zijn gedraging onder lijden of verongelijking. In al den tijd van zijn groote zwakheid en lange uittering, pijn en ongemak in eenige jaren en zijn lijdzame gestalte, rust en blijdschap des geestes, liet hij zich geen woord van murmureeren ontvallen, maar dankte en loofde gedurig den Heere voor zijn genadige handeling met hem, hetwelk de wereld een volkomen proef heeft gegeven van zijn lijdzamen geest.

Hij was uitstekend milddadig in zelf te geven en het aanbevelen van anderen, om overvloedig te zijn in nooddruftigen ■ te helpen. Hij overdacht hoe het best zichzelf te besteden en anderen op te wekken, om hem te helpen goeddoen. Hij gaf veel aalmoezen, en dagelijks hielp hij 't gebrek der armen vervullen in de plaats, waar hij woonde, en waar hij kwam. Wanneer daar ergens verzamelingen gedaan werden voor behoeftigen, moedigde hij vele zielen aan, om overvloedig te geven, zoowel door zijn eigen voorbeeld als door zijn woorden. In de opzameling voor hen, die veel geleden hadden in den vreeselijken brand van Londen, in 't jaar 1666, gaf hij openbaar zooveel als hij dacht noodig te zijn tot een exempel voor anderen; en nog gaf hij meer in 't verborgen aan zijn naastbestaanden en anderen, die gebrek hadden, en groote huisgezinnen, waarvoor hij groote zorg droeg en overvloedig gaf. Van 80 ponden, die hij jaarlijks aan inkomst had, behield hij maar de helft en deelde het overige uit. Hij nam de moeite, om bij rijke lieden in 't land te gaan en te reizen, om geld te bekomen voor arme predikanten, die gebrek hadden.

Hij 'was van een werkzamen geest. Hij ging in navolging van zijn Meester rond, om goed te doen; gelijk hij overvloedig en onvermoeid was in zijn arbeid en dienst in deze vergaderingen, waar hij woonde en leefde, zoo ook overal, waar hij kwam, strooide hij eenig goed zaad onder getrouwde en ongetrouwde menschen en catechiseerde in huisgezinnen, de kinderen, hun vragende en raaóV gevende in te leeren lezen en schrijven. Zijn statig gedrag, verzeld met een zoet en aangenaam gelaat, maakte hem bij de kinderen, die hij gedurig onderwees, zoo bemind of hij hun vader was, hetwelk hen op vele plaatsen de grondbeginselen der Waarheid zoo ernstig deed leeren, dat het in verscbeiderien zeer merkbaar was. Als hij aan 't Bath ziek was, zond hij om vele armen, ouden en jongen, en

Sluiten