Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelde hun catechismussen mede, om die te leeren en dan hem te antwoorden; die dan dikwijls blijmoedig tot hem kwamen, zijnde daartoe aangemoedigd door zijn gemeenzaam, vriendelijk gedrag, gevende hun ook geld en spijze. Hij zeide wel, dat het jammer was, dat de raad van Christus, Luk. 14:13, van de armen te noodigen en te onthalen, niet meer in gebruik was bij de Christenen.

Hij was van een nedrigen geest. Hoewel de Heere hem zoo uitstekend verhief in de harten van anderen, nochtans was hij over iets in hem geenszins opgeblazen. Hij was laag in zijn eigen oogen en verachtte de eer en lof van menschen; zijn gedrag was zonder den minsten aanstoot, en hij gedroeg zich vriendelijk omtrent zwakken en geringen, nochtans kon hij mij wel klagen over een hoovaardig hart, hetwelk ik oordeelde, dat voortkwam uit een heiligen naijver omtrent zichzelven, teeder zijnde, om niet de minste sprankel van dat kwaad in zijn boezem te dragen, zeggende: zoo mijn hart hoogmoedig is, ik heb het voor mijzelven, want niemand kan het doorgronden; sommigen, die laatdunkend \zijn, hebben de kunst, dat ze het voor anderen niet willen laten blijken; maar mijn bedriegelijk hart hoopt nog, dat gij mij niet zult gelooven. Zoo waakzaam was hij, om niet den minsten lust tot grootschheid te huisvesten, maar die te verfoeien.

Als een leeraar was hij in Tauntons vergaderplaats, Magdalena, een medearbeider van den eerwaarden herder en leeraar Mr. Gr. Newton, met wien hij, als een zoon met zijn vader, een getrouw dienaar was des Evangeliums. Ik zal daarvan niets melden, alzoo elders een breeder beschouwing van hem is gegeven, gelijk ook te zien is in zijn lijkpredikatie, door hem gedaan en gedrukt.

Maar behalve zijn arbeid in die groote vergadering, waarin hij tot een wachter en opziener gesteld was, was ook de zorg voor veel andere vergaderingen en gemeenten op hem. Hij ging dikwijls in verscheidene plaatsen prediken in 't land, onder het arm, onwetend volk, dat in donkere hoeken leefde, die niemand hadden, om voor hen zorg te dragen, en wekte ook anderen van zijn broederen op, om somtijds voor hen te gaan prediken, als in Wales en andere slechte plaatsen, waar hij zelf ging prediken, schoon zijn vrienden, om zijn zwakheid, hem raadden niet zoover te reizen; echter was hij bezwaarlijk van zgn voornemen af te trekken en te verzetten in zijn goed oogmerk, om overal goed te doen. Hij kwam in vele huisgezinnen catechiseeren; hij breidde zijn vragen en hun antwoorden breeder uit en onderzocht hen omtrent hunnen geestelijken

Sluiten