Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nam. Maar velen van zijn vrienden in Taunton waren zoo ernstig, dat hij, om hun verzoek te voldoen, ook verkeerde in hun huizen en bleef bij den een veertien dagen, bij den ander drie weken en zeer veel vrucht deed met zijn vermaning, raadgeving en vertroosting , naar hun gestalten vereischten, bijzonder voor zijn weggaan; want hij kon, in plaats van één, wel honderd huizen tot zijn verblijf krijgen, zoodat hem geen huis, noch goed ontbrak; zgn hemelsche Vader zorgde voor hem in ieder ding, zoodat hg veel vermakelijker leefde dan zijn vijanden, die hem uit alles verdreven hadden.

Hg was zeer ingenomen met Gods goedheid in Mr. Mallaks overvloedige onthaling van hem, in wiens huis, tuinen en wandelplaatsen hij veel vermaak had, zijnde zoo aangenaam, fraai en gemakkelijk, dat hij wel zeide, dat hij, als de rijke man, alle dagen lekker at en rijkelijk leefde, maar hoopte daarvan beter gebruik te maken; dat God zgn hart had genegen gemaakt om voor vele armen zorg te dragen en ook voor zijn broederen in den dienst en dat God hem nu beloonde, zoodat hij geen last, noch kosten van hem of zijn vrouw had. Ook merkte hij op de Goddelijke voorzienigheid van iederen dag en wilde alle avonden, eer hij slapen ging, die voor zijn vrouw optellen, om zijn eigen en haar hart te bereiden voor Gods lof en dank, om verder op Hem te vertrouwen J van wiens zorg en goedheid zij zooveel ondervinding hadden.

De tijd, om de wateren te gebruiken, gekomen zijnde, begeerde hij een dag van dankzegging te houden, om God te prijzen voor al zgn zegeningen, aan hem en zijn vrienden besteed; daartoe vergaderden den 10den Juli 1665 verscheidene leeraren, zgn broederen in den dienst en vele goede vrienden ten huize van den genoemden Mr. Mallak, alwaar zij eenigen tijd te zamen geweest zijnde, kwamen twee officiers en dienaars met degens en hulp van anderen en braken de deuren met geweld open, zoodat zij, als zij gewild hadden, hen allen konden om hals gebracht hebben; maar met scheldwoorden en bedreigingen schreven zij hun namen op en lieten eenige dienaren op hen passen, met last om hen den volgenden dag te brengen in de herberg ,,'t Kasteel" in Taunton, voor de vrederechters aldaar, 's Morgens werden de gevangenen voorgebracht, en hun namen opgeroepen zgn de, antwoordden zij en werden na twee dagen veroordeeld om hun ongeoorloofde samenkomsten tot boete te geven elk drie pond sterling, zijnde 33 gulden, of anders in de gevangenis gezet te worden 60 dagen; maar weinigen van hen betaalden hun opgelegde boeten en wilden niet hebben, dat

Sluiten