Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen schenken, terwijl zg haren man vermaande hetzelfde te doen en hen, die hem vloekten, te zegenen. En opdat deze hierin niet achterlijk mocht blijven, bad zij God dagelijks, om de gedachten van haren man te willen heiligen en zgn hart recht te bestieren, opdat hg, met wegwerping van eigen lust of wraak, Gods eer alleen mocht zoeken. Zeer zorgvuldig was zij in het voorkomen van zonden bij haarzelve en bij anderen; haar zachtmoedigheid, nederigheid en onbesproken wandel waren zoodanig, dat eenige vijanden van de door haar beleden leer gedrongen werden, om wèl van haar te spreken. Zij had een goed getuigenis bij allen, die haar kenden, vanwege haar heilig en oprecht leven; zij was zeer meêdoogend en goeddadig omtrent de armen, geen gelegenheid verzuimende, om goed te doen, waar zij kon; zij zonderde geregelde tijden af tot bidden, lezen en overdenken. Op de huisoefeningen stelde zij grooten prijs; en wat de bijzondere oefeningen aangaat, — deze hield zij niet alleen in haar kamer, maar ook in den tuin, den boomgaard en andere plaatsen meer.

Zij had zichzelve de taak opgelegd, om ten minste acht hoofdstukken per dag uit de Heilige Schrift te lezen; en den tijd, dien zij ijdel of kwalijk doorgebracht zag, noemde zg den tijd der verzoeking.

Veel tijd bracht zg ook door in het lezen van goede boeken, verstandige uitleggers en van het boek der Martelaren; en menigmaal was zij zóó aangedaan bij het lezen der folteringen, die de Christenen moesten uitstaan, dat zij daar zeer bitterlijk over weende; en voor de eer van God was zij zóó ijverig en had zulk een oprechte liefde tot de Waarheid, dat zij dezelve dikwijls tegen het Pausdom verdedigde. Ook was de zonde haar zóó hatelijk, dat ze die in haarzelve en in anderen zeer betreurde.

Op zekeren dag, toen zij met haar man naar de kerk reed, werd deze zeer toornig op zijnen knecht, waarop zij tot hem zeide: helaas, man! ik vrees, dat uw hart niet recht is voor God, dewijl gij om een beuzeling zoo toornig kunt worden. En weenend zeide zij verder; gij moet tegen uw driften bidden, en laat altijd uw toorn voor de eer en voor de zake Gods zijn; hoe durft gij anders heden voor zijnen dienaar verschijnen en uw gebeden in de openlijke vergaderingen voor God opofferen!

Op eenen anderen tijd'verzocht zij haren man nog een vierendeel jaars geduld te hebben met een zijner pachters, die met zijn pacht ten achteren was; en toen deze dezelve na dien tijd bracht, zoo

Sluiten