Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geopenden hemel kwam, of in de opening des hemels was een licht, hetwelk bij ander licht niet te vergebjken is en het licht der zon onuitsprekelijk ver te boven ging in klaarheid, liefelijkheid en heerlijkheid. Het was een ander licht. En uit dien geopenden hemel kwam een stem: Ik heb er u toe geroepen; Ik heb er u toe geroepen. Ik wist, dat de Heere zulks tot mij sprak, en dat was mij genoeg; ik was verblijd; en met vroolijkheid en gemoedigdheid aanvaardde ik het werk en liet mij examineeren.

En waarlijk, gelijk .hij door God was geroepen, zoo heeft God hem ook bekwaamheden gegeven. Hij was deftig en ontzaglijk in zijn wezen. Als hij op den predikstoel bestrafte, was hij een zoon des donders, zoodat een koude rilling den toehoorders door de leden ging. Als hij troostte, was het of men het aangezicht van eenen engel zag. In het verkeer was hij deftig en vriendelijk, weinig sprekende. De leden der gemeenten, in welke hij herder geweest is, waren doorgaans als lammeren onder hem. Ik weet niet, dat het ooit gebeurd is, dat leden, geschil met elkander hebbende, onverzoend van hem gegaan zijn. En gelijk de Heere hem geroepen en bekwaam gemaakt had, zoo heeft de Heere zijn dienst ook gezegend in het bekeeren van vele menschen.

Doch keeren wij weder tot den kranke en letten wij op zijn gestalte in die benauwdheden. Men zag, dat hij den Heere gedurig in het oog had, van Hem die krankheid ontvangende, dat hij zich ook met stille lijdzaamheid onderwierp en zeer verlangde naar den tijd zijner ontbinding; en wanneer hij bedacht, dat die tijd zoo nabij was, zoo verblijdde hij zich en zeide somtijds: o! wat zal ik den Heere al te zeggen hebben, als ik bij Hem kom.

Zijn zoon begeerde van hem, dat hij hem wilde zegenen, eer hij stierf; doch hij liet dat verzoek met stilzwijgen voorbijgaan, maar gaf hem, gelijk hij meermalen deed, eenige onderrichtingen en vermaningen. Behalve de gedurige vermaningen tot veel bidden, zeide hij: lees veel in Gods Woord; zing de Psalmen Davids veel; dat verkwikt den geest. Gebruik somtijds verkwikkingen voor het lichaam, spijs en drank en dergelijke; en dat ik zulks niet gedaan heb, het is, dat ik geen leermeester gehad heb, die mij waarschuwde en onderrichtte; ik deed het, om mij zoo nederig mogelijk te houden; doch men kan zijn lichaam te veel last opleggen. Nu en dan spijs gebruikende, zeide hij: ik eet niet uit eetlust, maar om der consciƫntie wil.

Hij hield zich stipt aan zijn gewone tijden der oefeningen; dan

Sluiten