Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geleerden, die de Hebreeuwsche taal, waarin het Oude Testament geschreven is, machtig zijn, deelen ons mede, dat het woord, door verscheuren overgezet, van een zeer krachtige beteekenisis. Het •zegt, dat zij deze kinderen niet alleen met een verschrikkelijke woede aanvielen en met hun pooten vertrapten, maar hen met hun tanden wreedaardig, als van lid tot lid, vaneen scheurden en, naar de gewoonte der beren, er het bloed uitzogen. O! ontzaglijk oordeel, dat niet één of twee, maar een getal van tweeënveertig trof, hetzij dat «r niet meer aanwezig waren, of dat deze tweeënveertig de aanleggers en de voorgangers van dit boos stuk geweest zijn, om aan de anderen, ja, om aan de gansche stad Bethel een bewijs te leveren, hoezeer de Heere de verachting zijner trouwe dienaren bezocht.

Ach! dat alle ouden en jongen, die tot op dit oogenblik met God, met zijn Woord en volk den spot drijven, eens ontwaken mochten uit den doodsslaap der zonde, eer zij den helschen beer, den griminigen Satan, naar ziel en lichaam ter prooi worden!

Niemand denke nochtans, dat het genoegzaam is ter zaligheid, om niet te spotten met den godsdienst en de ware vromen; ach neen! Hoe prijselijk het is, om achting voor Gods volk te hebben, denkt altoos, dat gij, door ware bekeering, één van hart, één van zin «n één van wil met des Heeren volk moet worden, zal het u in de eeuwigheid welgaan.

En de eene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood. -

Mark. 13: 13a.

Johan Diazius, een geboren Spanjaard, het Protestantisme omhelsd hebbende, kwam eens in Duitschland, alwaar hij Malvinda, een zaakgelastigde van den paus bezocht.

Deze stelde alle pogingen in het werk, om hem tot de Roomsche Kerk terug te brengen, doch tevergeefs. Daarop z,ond Malvinda naar Rome, om den broeder van Johan Diazius te ontbieden, die, ievens vernemende, dat zijn broeder het Roomsch geloof verlaten en het Protestantisme aangenomen had, een sluikmoordenaar met aich bracht, in het vast besluit, om zijn broeder tot de Moederkerk terug te leiden, of hem door de hand des moordenaars te laten vallen.

Alphonsus, de broeder van onzen Johan, vond hem zoo standvastig in zijn geloof omtrent de waarheden des Evangelies, dat noch beloften,

Sluiten