Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweten verkiest, — hoe zult gij verzekerd worden omtrent uw zaligheid ?"

Een eenvoudig, doch vroom landbewoner, die om zgn zaken de stad bezocht, gebruikte het middagmaal aan de open tafel met eenige stedelingen. Alvorens te eten, vouwde hij de handen en vroeg in stilte Gods zegen over de spijzen; „Men kan goed zien, dat gij van het land komt!" — zeide een der gasten — „Gij volgt nog steeds de oude mode, om aan tafel te bidden." — „Als dat waar is, mijn vriend!" — antwoordde de landbewoner — „dan volgen mijn paarden de nieuwe mode, want die eten altgd zonder te bidden."

Zalig zijn die treuren, want zi£ zullen vertroost worden.

Matth. 5 : 4.

Catharina Wilhelmina P. is in den Heere ontslapen den 12den Maart 1857, oud 35 jaren. Twaalf jaren vóór haren dood is zij onder de Bijbellezing van haren meester, bij wien zij haar belgdenis geleerd heeft, ontdekt aan haar zonden. Zij was vóór dien tijd van jongs af oppassend en werkzaam geweest. Sedert zij zichzelve leerde kennen, verkeerde zij in eenen zielstoestand, dat zij meende niet zalig te kunnen worden, en was dikwijls zóó wanhopig, dat zij tot haar zuster zeide, als die de deur uitging: „Als gij te huis komt en mij niet ziet, kunt gij mij vinden in den regenbak." — Dit is echter nóóit gebeurd; daarvoor zorgde de Heere Zij werd veel getrokken tot het gehoor van Gods Woord; en als zij dan hoorde, dat een zondaar den Heere Jezus zoo hartelijk kon liefhebben, dan dacht zij: „Hoe is dat mogelijk? Dat kan ik niet begrijpen; dat zal ik nooit kunnen." — Zij bleef steeds van meening, dat zij verloren zou gaan. Zij las dagelgks Gods Woord, altijd wat zij zoo maar opsloeg. Zoo is het geschied, dat zij ruim een jaar vóór haren dood eenige dagen achtereen het lgden van Job opsloeg, waarbij zij opmerkzaam werd gemaakt op zichzelve en in zichzelve tot den Heere sprak: „Maar, Heere! zou ik óók soms een lijden tegemoet gaan en óók zoo langdurig ? Ja, het kon gebeuren!'' — dacht zij — „Maar hoe zal ik dat kunnen ? En dan niets verdienen, om van te leven! Hoe zal ik het dan maken?" — Doch de Heere gaf haar de belofte, dat, als zij niets meer kon doen, Hg dan voor haar zou zorgen. In dezen tijd begon zij ongesteld te worden; en ziet, een kliertering deed zich op, waardoor zij ontzettend zwaar heeft geleden tot aan haren dood.

Sluiten