Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beve de verwerper van het Evangelie voor de wraak des hoogI sten Wrekers! Beve en siddere hij! Wanneer het uur der vergelding f' slaat, zal Hg niet ontvlieden. Het is zoo: God is barmhartig, maar I Hij is ook rechtvaardig. De eene deugd in Hem doet de andere |: niet te niet. God is liefde, maar Hij heeft ook liefde tot zichzelven, | tot zijn eer, tot zijn wetten; en zou Hij wel liefde kunnen zijn, I indien Hij ophield de zedelijke orde te handhaven en de overtreders I zijner bevelen te straffen?

Wij hoorden eens een kranke zeggen: hoe goed is het, dat ik I nog niet in de hel ben en dat ik nog door Christus tot God mag | gaan! En wat zegt gij, lezer! bij uzelven? Beaamt gij niet deze | taal? Ja, nog is er vergeving; nog is er een Jezus, die zondaars I leiden wil tot den Vader; nog roept zijn bloed om genade voor 1 schuldigen; nog staat Hij met geopende armen, om doemelingen te I ontvangen. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; integendeel; [; de heerlijkste tijdelijke en eeuwige goederen worden hem geschonken; , hij heeft alle reden, om vroolijk te zijn in den Heere en zich te ; verblijden in den God van zijn heil. In die blijdschap is zijn sterkte, r ook sterkte, om allerlei teleurstellingen te verdragen, en tevens een ' rijke en milde vergoeding voor dezelve.

„Wat klaagt dan een levend mensch? Een ieder klage vanwege I zijn zonde! Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en • laat ons wederkeeren tot. den Heere." — Wederkeeren in den l Naam van Christus1 Jezus.

Toen Jehova Mozes voorbijging, riep deze uit: „Heere! Heere! I God! barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van milddadig; heid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, | die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft." —

I O O ~> ~ ■ ""—""g "i""11" "tl gioocii, uou uic U1IUCI-

| scheidene woorden door de wijsheid des Heiligen Geestes gebezigd f zijn geworden, om. ons aan allerlei soort van zonde te doen denken. I Ja, God vergeeft alle zonden en alle misdaden. Geen zondenrouwige I ontvalle daarom het hart! Hij vergeeft ze in Christus en door f Christus. Er is buiten Christus geen vergeving, zelfs voor de I kleinste zonde niet, maar wel voor hen, die ze in Christus I zoeken, vergeving zelfs van de grootste en gruwelijkste. Wee hem, I die voor die prediking zijn ooren toestopt en zijn hart sluit! Jezus Christus zal zijn Rechter zijn.

Wij hebben nevens de aanprijzing van het levend geloof in Chris\ tus, als het éénig en proefhoudend middel, om teleurstellingen te

Sluiten