Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer den jongen de eerste beginselen naar den eisen zijns wegs.

Spreuk. 22: 6a.

De wijze en godvruchtige Hieronymus van Alphen schrijft op het einde van zijn gewichtig en aanprijzenswaardig werk: „De gronden mijner geloofsbelijdenis opengelegd voor mijn kinderen" — het navolgende: „Laat, nnjn kinderen! de godsdienst uw leidsman in deze wereld zijn ; vele verleidingen, vele verzoekingen staan u voor de deur. De tegenspoed zal mogelijk u dikwijls neerslachtig maken, of de voorspoed u gelegenheid geven, om uzelven te verheffen en aan den hoogmoed, die ons allen zoo eigen is, voedsel te geven. Het is ons onbekend, maar God weet welke lotgevallen u zullen overkomen, welke plichten u op de hand zullen gelegd worden. Doch dit kunnen wij u bij ondervinding zeggen, dat het oog des Heeren is over degenen, die Hem vreezen, en dat hun, die God liefhebben, alles moet medewerken ten goede; dat men, in de grootste ongelegenheden, tegenspoeden en smarten, bij God hulp, raad en troost zoeken kan en zonder twijfel vinden zal; dat God nooit beschaamd laat worden degenen, die op Hem wachten, en dat, in de neteligste omstandigheden, in de moeilijkste en ingewikkeldste voorvallen, zijn wijsheid en raad, zijn hulp en' uitredding nooit ontbroken heeft aan hen, die zich tot Hem gewend en op Hem vertrouwend gewacht hebben.

En welk een schoone gelegenheid doet zich voor u op, om God in Christus te leeren kennen! Geboren onder een volk, waar de leer des Evangeliums beleden en — God zij gedankt! — door velen beleefd wordt en waar het u dus niet aan onderwijs, noch aan voorbeelden ontbreken zal. Maakt daar uw gebruik van en 'vermijdt het gezelschap van zulken, die, onder schijn van sterkte van geest, u den godsdienst willen verachtelijk maken en als een bezigheid van kinderen, zwakken, kranken en afgeleefden willen doen voorkomen! Waar geen godsdienst is, daar is geen deugd en geen ware sterkte des geestes. Jezus was de sterkste Geest, die ooit op de wereld gedacht en gehandeld heeft, en Hij was geheel godsdienst. Hij zij uw voorbeeld, zoowel als uw Voorspraak!"

3

Sluiten