Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondvesten; en uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnsteenen en uw gansche landpale van aangename steenen." — Alzoo spreekt de Heere, de Getrouwe en Waarachtige.

Wie rader of moeder vloekt, die zal den dood sterren.

Matth. 15: 46.

Hoewel wij de speelgenooten uit de dagen onzer jeugd, de deelgenooten in het lijden van onzen niannelijken leeftijd door nieuwe verstrooiingen en andere betrekkingen mogen vergeten hebben, — zijn ouders kan zelfs het meest ontaard kind niet vergeten; het moet aan hen denken, hetzij met berouw, hetzij met den angst van een sidderend geweten.

Wee den booswicht, die de moeder vergeten kan, aan wier borst hij gezogen heeft, en den vader kan versmaden, die hem voedsel, genoegen en bescherming schonk, dikwijls met gevaar van zijn eigen leven, dikwijls met opoffering van zijn rust en zijnen vrede! Wee dien booswicht! Voor zijn ondankbaarheid heeft zelfs de menschelijke tong geen naam uitgevonden.

O! gij, die met een verkeerd, gevoelloos hart de liefde en den eerbied verloochent, welke gij aan de beschermers en opvoeders uwer jeugd verschuldigd zijt, wij noemen u vader- en moedermoorder, want uw onbarmhartigheid stort hen in het graf.

Boven en beneden de sterren zwaait de vergelding haar wrekend zwaard. Wee u, wanneer ook uw kroost u eens bespot! Wee u, wanneer uw kinderen u eens verstooten zullen! Wee u, wanneer eenmaal uw door ouderdom verzwakte arm naar eenen steun zal omzien en gij denzelven tevergeefs in de voor u ledige wereld uitstrekt, of wanneer eenmaal op het ziekbed geen vriendelijke dochter u verpleegt, geen dankbare zoon voor u bidt! Gij zijt het hoog genot der ouderlijke vreugde niet waardig, omdat gij aan uw ouders deze vreugde niet verschaft, maar hun slechts leed aangedaan hebt.

Eer uw ouders, al zijn zij ook soms jegens u hard en misschien weieens onrechtvaardig. Gij zijt niet gekomen, om rechters en bestraffers te zijn van hen, door wie God u in het aanzijn riep. Hun ouderdom vordert uw hulp; hun grijze haren eischen uwen

Sluiten