Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik mgn heil doen ondervinden." Maar Hg deed mij op dien tijd gelooven, dat al wat Hij bezat, ja, zelfs al zgn zalige deugden en volmaaktheden, Hij, de waarachtige God en het eeuwig leven, zulks bezat tot mgn hulp, troost, sterkte en blg'dschap; ja, al wat Hij was, dat was Hij voor mij, omdat ik de zijne was geworden; en Hij was God; mijn ziel bezweek en kon het niet meer dragen; ik moest met Petrus zeggen: „Heere! ga van mij uit, want ik ben een zondig en onrein schepsel en oneindig ongelijkvormig aan U." — Nu smeekte ik den Heere om heiligende genade. 0! wat had de liefde van den Heere Jezus een verbindende kracht op mgn ziel! Al had ik voor Hem dus moeten lgden, dat mgn ziel bezweek, wat zou het niet zalig voor mij geweest zgn! Nu zeide ik tot den Heere Jezus: „Niets is erin den hemel of op aarde, dat mg nu zal kunnen scheiden van uw liefde, leven of dood, engel of mensch, wat het zou kunnen zgn, niets; daar ben ik van verzekerd. Want immers nu weet ik wien ik, ja, i n wien ik geloofd heb, en ik ben bewust, dat Hij machtig is, om mgn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. Ja, Heere Jezus! Gij zijt nu de God van mgn zaligheid, ja, van mgn volkomen zaligheid, die mij ook eens over den dood zult heenbrengen. Als ik geleid zal zijn naar uwen raad, dan zult Gij mij daarna in heerlijkheid opnemen."

Ik heb ook te Zevenhuizen ondervonden, dat de Heere een Vervuiler en Waarmaker is van zijn belofte, volgens het woord: „Waar twee of drie vergaderd zgn in mgn Naam, daar ben Ik in het midden van hen." — Want ik kwam bij een godzalig mensch, die een dierbaren brief ontvangen had, welken zij mij wilde voorlezen. Ik vroeg aan haar of de Heere Jezus er de inhoud van was? Zij antwoordde: ja! Zij las den brief mij voor, en onder het lezen raakte mgn ziel onder indruk en in tranen, zoodat ik kon gelooven, gelijk ik tegen haar zeide, dat de Heere niet ver van onze zielen was; ik hoorde uit den brief den weg, dien de Heere in zgn heiligdom met zijn kinderen hield, daar Hij zich aan hen komt ontdekken en bekendmaken. Ik ging weder aan mgn beroep, maar kon het daar niet houden; ik moest naar boven in het eenzame, om met den Heere Jezus gemeenzaam te zgn; daar gekomen, legde ik mij voor Hem op mgn knieën, en de Heere Jezus ontdekte zich wederom aan mijn ziel en toonde mij wat Hg had moeten doen, om mij met zg'nen Vader te bevredigen. Hij had toch geen zonden gekend, noch gedaan, maar Hg' had uit liefde mg'n zonden op zich

Sluiten