Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtigheid, in het midden van de paden des rechts. Spr; 8 : 20.

De Heere opene daartoe uwe en mijne oogen door den Heiligen Geest.

De Kruisweg.

De zondaar- heeft zijne wereldsche sieraden afgelegd. Wij zien hem beladen met een zwaar pak, het pak van zonde op den rug, staande voor de enge poort, waarop geschreven: „eng is de poort en nauw is de weg die ten leven leidt", terwijl aan de andere zijde te lezen staat: „het vaste fundament Gods staat, hebbende dezen zegel: de Heere kent degenen die de Zijnen zijn, en een ieg-elijkdie den naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid".

Zoodra de pelgrim de enge poort, de poort -der genade is ingegaan, beladen met het pak der zonde, wordt hem het kruis op de schouders gelegd. Wie dat doet is niet twijfelachtig. De ongewijde schrijvers deelen ons mede, dat de Heere Jezus toen Hij in het vleesch op deze wereld was, als jongeling in de werkplaats van Zijn pleegvader Jozef, zich onledig heeft gehouden door het maken van jukken. Dit beeldt ons het gestadige werk van den grooten Heiland af, hoe Hij steeds bezig is jukken te maken voor de schouders van de Zijnen, nooit te zwaar en nooit te lang, maar naar ieders schouders juist van zwaarte en lengte. Daarbij zorgt Hij dat het woord bevestigd wordt: Mijn juk is zacht, Matth. 11:30, want naar het kruis geeft Hij ook de kracht, en als het de ziel eens al te bange wordt, dan ondervindt zij wel eens dat èn de ziel èn het kruis beide door .dem grooten Lastdrager zelf gedragen wordt.

De weg is, zooals gij ziet, lang, som3 valt hij den kruisdrager wat al te lang, zoodat hij zuchtende uitroept: „boe lange Heere Jezus?" En dan wordt het hem wel eens bekendgemaakt, dat alles zijn bestemden tijd heeft, en dat 's Heeren tijd altijd de beste tijd is.

Wij zien den pelgrim met zijn pak beladen aan den kruisberg, waar drie kruizen in den grond staan geplant. Wie aan het

Sluiten