Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan moeten wij drie grondregels noemen , die bij durn wettigen strijd altijd gevonden worden. De eerste is, dat God zelf het werk moet beginnen, voortzetten en voleindigen door den Heiligen GeeBt. De tweede, dat de ziel, onder die onderwerping gebracht, ontbloot en ontledigd wordt van alle wijsheid, kracht, hulp, hoop en gerechtigheid in zich zelve. En de derde regel, dat de eer en heerlijkheid van den Drieëenigen God het einde en het doel van alles zgn moet.

Hoe heilzaam nu de Wet in de hand des Heiligen Geestes daartoe werkt, is de ervaring van iederen wettigen strgder. De Wet brengt den zondaar tot den bedelstaf, overlaadt hem met schulden die bij den dag vermeerderen. Maar dierbaar Evangelie, blijde boodschap voor den afgetobden en aêmechtigen strijder! Het Evangelie maakt dien arme rijk omdat Christus al zijn schulden uitdelgt.

De Wet vernedert en verootmoedigt den zondaar. Slaan wij den blik op den berg Sinaï, waar de Heere door teekenen van donder en bliksem zich aan het volk openbaart. Daar spreekt de Heere die tien woorden; elk woord is als een donderslag, als een zware vuurmond, die zich onder een vreeslijk geknal ontlast. Tien zulke vuurmonden laten zich hooren en het volk was zeer bevreesd en bevende, toen zij de stemme hoorden. Doch niet allen werden geraakt; bij de meesten vlogen de vurige kogels hen over het hoofd.

Zoo gaat het nog. Op eiken rustdag wordt de Wet des Heeren voorgelezen, maar de meeste hoorders zijn er zoo aan gewoon geraakt en als doof geworden door het donderend geluid, dat ze zijn geworden als een doove adder.

Doch daar bestuurt God de Heilige Geest den loop van een der kogels en het hart wordt geraakt, en gewond roept de geraakte uit: „wee mij, ik verga," Jes. 6:5, of: „o God, wees mij zondaar genadig", Luk. 18:13.

Dat is de gewone weg, die de Heere houdt met den zondaar, in wien Hij een welbehagen had van eeuwigheid. In dén dichtgesloten kelder des harten, die van rondom was dichtgemetseld, wordt een bres geschoten en een licht schijnt er in, waardoor veel van het onreine wordt ontdekt. Is het wonder dat zulk een ontdekte van zich zeiven begint te walgen en ook dat hij oogenblikkelijk begint, om den poel te reinigen. Doch hoe meer hg

Sluiten