Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar datgene wat hun eigenzin, klein geloof en welgemeendheid hen ingeeft. Zij zijn onbekend met wat Mij behaagt. Mij, de hooge Beschikker der menschelijke lotgevallen komt het toe, een ieder Mijner dienaren zijnen arbeid aan te wijzen, dien hij te verrichten en gedurende de dagen zijns aardschen levens te vervullen heeft. Mij, de liefderijkste Vader, de opperste en verstandigste Medicijnmeester komt het toe, Mijnen geloovigen kinderen voedsel toe te reiken, hen te sterken en te ondersteunen en te bewijzen dat er eeuwige armen onder hen zijn, zoodat hunne kracht gedurig vernieuwd wordt. Ik bereide hen de artsenij, die voor hunne kwalen en wonden geschikt is.

Neem dus gehoorzaam, met onderwerping en vertrouwen, in geloof en zonder te onderzoeken of het al of niet voor u geschikt is, het kruis op dat Ik u geef, want dat is goed en nuttig voor u. Door het kruis dat Ik u op de schouders leg, wil Ik u oefenen in geduld en lijdzaamheid, uwe getrouwheid beproeven, uwe liefde reinigen, uw hart zuiveren en uw geloof versterken. Zoo, en alleen langs dezen weg zult gij genade, zaligheid, heil en zegen ontvangen en de hemel voor u geopend zijn.

De geloovige ziele spreekt:

Mijn Jezus! bier ben ik. Neem Gij mijn wil en bereid dien zoo, dat ik Uwen wil gaarne en met vreugde volbrengen. Ja, ik wil dat Gij wilt, zooals Gij wilt, en zoo lang als Gij het wilt.

Nu Jezus! doe met mij naar TJw behagen, Nu Jezus! wilt Gij mij meer smart doen dragen, Wel aan mijn Jezus! 't zij zoo. Ik ben stil, Nu Jezus! mij geschiede naar Uw wil.

Sluiten