Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ziele spreekt:

Mijn Heere en mjjn God, ik beken het tot mijn schande, ik heb dikwijls mijn kruis willen verkleinen en verminderen. De beproevingen, die Uwe hand mij toezond, waren mij dikwijls onwelkom en te zwaar. Ik heb op andere plaatsen, in stede bij U, verlichting zoeken te vinden voor mijne smarten. Een treurige ervaring brengt mij weder aan Uwe voeten en zegt mij dat ik mijne zuchten en klachten alleen bij U heb te brengen, wier bitterheid niemand dan Gij alleen kunt bekennen. Jezus , mijn Meester ! ontferm U mijner! Jezus, mijn Heiland! verhoor mij!

'k Kniel aan Jezus' voeten neder

Met die groote zondarin; ~'k "Ween en zucht en kus Hem teeder

Met verbroken hart en zin. 'k Zal als Jezus liefde stelen Dat Hij mij Zijn gunst meêdeele.

vut

Bemoedig u bij het aandenken aan de laatste dingen.

Als gij eind'lijk dan zult sterven Wilt dan toch verzekerd zijn, Dat gij 't hemelrijk zult erven, Eeuwig vrij en zalig zijn. Zalig, die in d' eeuw'gen Baad Als Gods kind geschreven staat.

LEVENDIG GELOOF.

Als hier alles vergaat, zal nochtans de onverwelkelijke kroon blijven.

Hebr. 11:1.

Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.

De Heere spreekt:

Mijn lieve Christen! zal dan dit lijden, deze droefenis en zware beproeving onafgebroken duren? Zal het leed waaronder uw arm hart zoo zucht, niet ophouden? De dood toch maakt aan de onzinnige vreugde der boozen en aan alle dwaasheid der men-

Sluiten