Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij of zij die voor dergelijke pijlen bewaard blijven, mogen zich wel bevoorrecht achten en er den Heere voor danken. Echter is het nuttig dat zij weten, dat er zulke pijlen zgn, opdat zij leeren medelijden te gevoelen met degenen, die er door getroffen worden.

Met minder heftig en alleszins gevaarlijk is het, wanneer de ziel mag wandelen in het zoete licht van des Heeren toegenegen aangezicht en zij zich den ganschen dag mag verheugen in Zijnen Naam. Dan verzoekt hij de ziel tot geestelijken hoogmoed, om zich op ontvangen genade te verheffen boven anderen, en te vergeten om door ootmoedigheid een ander uitnemender te achten dan zich zeiven.

Dan weder komt hij, om haar aan te zetten tot zorgeloosheid en traagheid, opdat zij bare nauwgezetheid zoude verliezen en daardoor den troost des Heiligen Geestes missen, waardoor zij de ziel zoekt te brengen in dien toestand dat zij moet uitroepen „ik ben mager."

En waar zoude de wandelaar moeten eindigen, indien hjj al die vurige pijlen zoude opnoemen?

Hij staat een oogenblik stil bij zijn overpeinzingen, neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord en leest overluid 1 Cor. 10: 13, waar Paulus zegt: „Ulieden heeft geen verzoeking bevangen, dan nienschelijke; doch God is getrouw, die u niet zal laten ver.zocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze zoudt kunnen verdragen."

Hoe onverdragelijk en pijnlijk dan ook deze pijlen mogen zijn, Gods kinderen kunnen ze wederstaan door kracht van boven en een wonder van Gods genade. Zooals de drie jongelingen het leven behielden in het .midden van den brandenden oven, zoo benam de Heere de kracht des vuurs. Zooals de braambosch brandde door vuur, zoo werd nochtans de braambosch niet ver teerd. Zoo maakt de Heere het met Zijn volk, dat zij de pijlen van den vijand kunnen verdragen, zonder dat zij er van sterven of onder bezwijken.

En onder al dat stormgeloei der bulderende orkanen, bemoedigt zich de reiziger en heft blijmoedig het volgende loflied aan op zijn pelgrimstocht:

Sluiten