Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk in 't somber' woud, gehuld in diohte lommer , Een wandlaar 't zonlioht groet dat door 't gebladert straalt, Zoo juicht het kind van God, omwolkt door angst en kommer, Bij 't licht van 's Heeren Geest, dat in zijn duister daalt.

Aoh! talrijk is de reeks dier donkre zielsnaoht-stonden: 't Is vaak een zandwoestijn, waardoor de zwerver trekt, Doch daar o Jezus! wordt Uw levensbron gevonden: Daar hebt Ge een rots bereid wier sohaaüw ons overdekt.

Vrees, Christenpelgrim dan geen bulderende orkanen: Vrees voor geen zonnebrand die 't vruchtbaar veld verdort: Aansohouw uw Jezus, die uw levensweg zal banen, Tot waar Zijn eeuwig huis voor u geopend wordt!

Neen, in dien donkren nacht, die bidden doet en strijden, Zwerft gij, verloste ziel! hoe eenzaam, niet alleen; Uw Herder en uw Heer' onzichtbaar aan uw zijden, Bewaakt uw glibbrig pad en steunt uw wankle sohreên.

Zou Hij onwetend zijn van uw verdriet en klaohten, Wien 't dragen van uw kruis niet te onverdraagbaar viel ? Zou Hij, die 't kruis besteeg om voor uw schuld te smachten, Zgn zaligenden troost niet storten in uw ziel?

Treed dus gemoedigd voort; bewandel vrij van zorgen, Uw voorbestemden weg naar 't eeuwig Vaderland. Uw Heiland bidt voor u, Hij sterkt u in 't verborgen Wanneer de gloed des daags u op den sohedel brandt!

Nadat onze wandelaar, na het zingen van dat lied, een weinig rust had genomen, gaat hij in zijn overdenkingen voort en wij volgen hem bij de beschouwing van het andere geestelijke Koninkrijk. En waar wij den pelgrim in zijne overpeinzingen beluisteren, daar geve de Koning van Sion, voor zoovelen wij tot dat Koninkrijk behooren ons, om uit zijn ervaring troost te puften voor ons eigen hart.

Was de beschouwing van 3es duivels rijk, den vorst en zijne onderdanen, zijne wetten, privilegiën en wapenen naar en akelig, zoet en ziels verkwikkend is het gezicht op het hemelsche Koninkrijk, maar allerzaligst om tot dat Koninkrijk.te behooren.

Terecht wordt het een Koninkrijk genoemd, want er is een Koning, een volk, een land • er zijn wetten, privilegiën en wapenen.

De Koning is een eeuwig Koning, Zijn rijk is een eeuwig rijk. En bij Zijn Koninklijke Majesteit en schoonheid verdwijnen

Sluiten