Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den profeet werd het gezicht verklaard, maar ik stond daar en wist niet wat het beteekende. Lang peinsde ik over dat alles, totdat mij alles voor de oogen schemerde en ik in slaap viel.

En ik droomde, dat ik naar de vier dieren stond te kijken en mij zeer verwonderde, dat zij vleugelen hadden en daaronder menschenhanden, en dat wanneer zij hun vleugelen lieten hangen op hunne handen, dan ook de handen belet werden om zich te bewegen, zoodat zij eerst hunne vleugelen moesten opligten en vliegen, om de handen ruim te hebbeD.

Terwijl ik hierop in mijn droom met verwondering stond te staren, zag ik eensklaps een schoon verheven persoon voor mij staan. Ik verschrikte en vraagde wie bij was, en of ik met een vriend of met een vijand te doen had. Daarop antwoordde hij met een stem, zoo helder en liefelijk, dat bij het eerste woord uit zgn mond, de schrik plaats maakte voor verwondering. Hij zeide: „mijn naam is Uitlegger en ik ben nu gekomen, om uwe begeerte te voldoen en te verklaren wat voor u in 't duister is gehuld. Gij weet, dat in de oude oorkonde deze woorden staan geschreven, die Paulus aan zijn geliefden Timotheus gezonden heeft: „Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in do rechtvaardigheid is." 2 Tim. 3: 16. Zoo hebben wij van alle zaken die in de Schrift voorkomen een goede toepassing noodig. Nu leggen er in dit gezicht vele verborgenheden, waartoe ik niet geroepen ben u die alle bekend te maken, doch alleen datgene, wat u tot leering van deze oogenblikken nuttig is bjj uwe overpeinzingen van de onderdanen van onzen Koning, hoe gij te zien en te ondervinden hebt gekregen, dat dit krijgsvolk nu eens zwak on dan weder "machtig is." ,

„Weet dan, dat alle ware geloovigen geestelijke vleugelen hebben, namelijk hun geloof, waarmede zij als met vleugelen opwaarts vliegen naar den hemel en hunne harten nabij God in den hemel brengen, en deze lage aarde met al haar gdelheid verlaten. Die nu met zulke vleugelen des geloofs niet voorzien is, die kan met zgn hart en genegenheden nooit los komen van de aarde en opwaarts vliegen naar den hemel. Dit is alleen eigen aan de ware geloovigen, van welke de Heilige Geest zegt: Jes. 40 : 31, „Maar die den Heere verwachten, (door een op-

Sluiten