Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te sidderen als een blad, en alleen een of ander bemoedigend woord van hun Overste kon hun wankelende voeten staande houden.

Wanneer de Koning kwam om inspectie te houden en Zijn aangezicht dan blonk als de zon en van Zijne lippen geurige specerijen vloeiden, dan zag ik hoe Zijn voorhoofd fronselde, wanneer er onder waren , wier kleederen bezoedeld waren en hunne wapenen er dof uitzagen, want het is altijd des Konings welbehagen dat Zijne onderdanen zoo helder voor den dag komen, dat Hij Zijn beeld kan zien, niet alleen in zwaard en helm en schild, maar zelf in het allerkleinste knoopje aan het mouwvest. ^öfe^

Nu is het eene weldaad, dat de Koning gezegd heeft — en Hij is geen man dat Hij liegen zou, noch een menschenkind dat Hem iets berouwen zou — „al Mijne kinderen zullen van Mij geleerd worden," want al zijn ze onhandig en onleerzaam, de Koning heeft het er nu eenmaal op gezet om ze te leeren, en wie is een Leeraar gelijk Hij?

Als de wandelaar naar Jeruzalem dat leger in oogenschouw neemt, dan ziet hij al zeer vreemde dingen. Dan ontdekt hij dat er onder zgn, die al jaren dienst hebben en nog maar recruut zijn en dat komt, omdat zij in het werkhuis wat lang vertoefd hebben, dikwijls op de bagagewagen werden medegevoerd en met gebroken armen en beenen in het hospitaal hebben gelegen. Anderen zag hij die klein waren als David, die zulk een groot schild hadden, dat de reus Goliath er mede kon bedekt worden Hij zag ze, die verscheiden strepen op den mouw hadden, die verscheiden veldslagen achter den rug hadden en met litteekens bedekt waren, terwijl hij bemerkte dat ze allen aan de linkerzijde kreupel gingen. Die veteranen waren ontwricht aan de heup, dus ze waren hun kracht kwijt, hoewel ze nochtans groen en frisch waren, om te verkondigen, dat hun Koning recht is en in Hem geen onrecht is. Ps. 92 : 15, 16.

De koning had ook verscheidene kapiteins in Zijn leger. Dezen hadden allen denzelfden lastbrief, die aldus luidde: „predikt het Evangelie aan alle creaturen." Mark. 16: 15. Dit was een zware last hen opgelegd, die geheel in strijd was met hun oude natuur, want zij waren aan gevaren, teleurstel-

Sluiten