Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitengewonen eerbied had en ik wel gewild had, dat hg zijn bezoek niet zoo kort gemaakt had. Daarop verzocht hij, in de keuken bij de dienstboden gelaten te worden en toen de bel hen allen had te zamen geroepen, ging de waardige man er heen en ik verzocht aan de vrouw des huizes hem te mogen volgen. Ik weet, als ware het eerst gisteren gebeurd, mij te herinneren welk antwoord ik op mijne vraag kreeg. Zij zeide: „wel jongen! wat moet gij daar bij doen?" Ik antwoordde, dat ik zoo gaarne wilde, verkreeg de vrijheid en volgde dan ook den leeraar. Er waren, denk ik, tien personen bijeen en ieder werd op zijn beurt door den leeraar aangesproken, hoewel hij met "Willem den huisknecht het langst in het gesprek bleef. Toen boog de man de knieën, allen volgden en ik deed het onwillekeurig.

Toen alles voorbij was, vraagde den huisknecht: „wel mijn jonge vriend! hebt gij goed geluisterd?" Ik zeide: „ja, Willem! ik heb nooit zoo iets gehoord."

De woorden kan ik mij niet meer te binnen brengen, doch de zaken brachten mij in een ernstige en onrustige stemming , dewijl ik den daaropvolgenden avond het voorwerp van spotterng was van al de huisgenooten en „of ik vroom wilde worden" en Bof ik ook dominé wilde worden" en dergelijke. Dit was mij ten laatste zoo tot ergernis, dat ik mij wel voornam, om mij nooit meer op dat gebied te wagen, hoewel Willem zgn best deed om op een bescheiden wijze mij de zaak in herinnering te brengen. En daar mij dit langer hoe meer hinderde, zocht ik die zwartgallige gedachten door uitbundige vroolijkheid te verzetten, waarin ik dan ook zeer wel slaagde.

Zoo naderde de. tijd dat ik als lidmaat der gemeente belijdenis des geloofs zou afleggen. Boven allen uit te munten in het be- . antwoorden dor vragen, was mijn eenig doel waar ik naar , streefde. Ik moest de knapste zijn, en halve nachten bracht ik door om heele bladzijden van buiten te leeren, mij sterk wa- j nende, dat ik boven allen uitmunten zou.

Het was een gewichtig oogenblik in mijn leven, hoewel ik voor het rechte gewicht ten eenenmale blind was. Het was mij alleen de deur, waardoor ik mijne intrede zon doen in de ' wereld.

Op welk eene lichtvaardige en onbedachtzame wijze heeft zulks ; meestal plaats, zonder te bedenken, welk een duren eed daarbij j

Sluiten