Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digd had en ik kon den Satan in niets tegenspreken. Ik dacht niet anders, dan op het eigen oogenblik het vonnis te zullen hooren en in de eeuwige verdoemenis te moeten zinken, toen God de Vader sprak: „gij hebt den eeuwigen dood verdiend", maar God de Zoon er oogenblikkelijk op liet volgen: ,Ik wil niet, dat deze in het verderfnederdale; Ik heb verzoening, voor hem gevonden." De vuile en onreine kleederen waarmede ik bekleed was, vielen mij af en ik zag hoe Christus tot Wien ik gekomen was,-mij tot den Vader bracht, die mij de hand toereikte, zeggende: „geefden Heere de hand en kom tot Zijn Heiligdom." Nu zag ik de geopende boekrol, waar aan het hoofd stond geschreven do allerdierbaarste Naam van Hem, die in den eeuwigen Vrederaad het op zich nam om mij met alle uitverkorenen zalig- te maken. Deze zeide: „Ziet, Ik kom; in de rolle des boeksis van Mij geschreven." En op die boekrol ook mijn naam, die daar geschreven stond, alleen om 'teeuwig welbehagen, en dat, als een van die allen, dus ook ik, zou kunnen verloren gaan, het Testament krachteloos en Gods eeuwigen raad verbroken zou zijn.

Wat onder dat alles binnen in mij omging, kan ik niet beschrijven, en verwondering en blijdschap wisselden elkander af; het „Abba" .lieve vader" vloeide uit mond en hart, en met de engelen was mijn loflied: „Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen; de hemel en de aarde is van Zijne heiligheid en heerlijkheid vol."

Nu werd het mij duidelijk hoe ik vroeger menigmaal begeerig was om uit den mond des Vaders een woord te mogen hooren en hoe nu die begeerte volkomen was vervuld geworden, en ik mij zeiven nu was kwijt geworden in een Drieëenig God met volkomen bewustheid. Nu kreeg ik te zien, hoe over die geloofsoefeningen en geloofsdaden die achter mij lagen en waaraan de Heilige Geest Zijn zegel hechtte, omdat die allen Zijn werk waren, Hij dat alles nu met het groote zegel der verzekering en verzegeling had gestempeld. Daarna drukte de Heilige Geest mij met kracht twee waarheden op de ziel, die ik op de verdere reize in mijn harte te bewaren had. Zij waren deze: hoe de Heere Jezus zegt: „uwe vrucht is uit Mij gevonden," en de andere: „de rechtvaardige zal door het geloof leven."

Sluiten