Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een berg-, maar de stad des levendigen Gods genoemd wordt. (*)

Doch waarom worden de gelovigen, zijnde Gods Kerk en gemeente hier op aarde, een stad genoemd?

Immers niet anders M. H. als om haare muren, poorten, torens, wallen en verdedigingsmiddelen, waardoor zij verstrekt is, en gewaarborgd tegen eiken aanval der vijanden, die tegen dezelve mogten opkomen, en om u dit duidelijk te maken, zullen wij dit met uwen aandacht eens in al zijne bijzonderheden beschouwen.

Vooreerst dan de muur, waardoor deze stad is ingesloten, is de eeuwige en almachtige God zelfs. Jez. 26 :1 en Zach. 2; 5, te dien dage zegt de profeet, zal dit lied gezongen worden in den lande Juda: wij hebben een sterke stad, God steld heil tot muren en voorschanssenr en ik zal haar wezen spreekt de Heere, een vuurige muur rondomme, en ik zal tot Heerlijkheid wezen in het midden van haar.

Is God zelve nu den muur, om deze kleine stad die haar omringd, o! hoe veilig is zij dan niet te midden van het grootste gevaar, en hoe zeker is hij niet gewaarborgd tegen eiken aanval der viianden, die met vereenigde krachten tegen haar mogten aankomen, om ze te overwinnen en onder zijn macht en heerschappij te doen vallen en bukken.

Ten tweeden wordt het een stad genoemd, om zijn poorten, waarmede hij voorzien is, die niet alleen moeten dienen, om er den vijand uit te keren, maar den toegang verleend om er in te komen, zoodat niemand in die Godstad kan inkomen, of hij moet door de poort ingaan, want die van elders inklimd word gezegd een dief en moordenaar te zijn. Joh. 10: 1.

Doch wij vragen wie word ons hier door deeze poort aangewezen ?

(*) Ps. 46 : 5, Pb. 87 : 3, Jczaia 60 : 14, Jez. 63: 12, Malt. 5 : 14, HelĀ». 12 : 22,

Sluiten