Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers niemand anders, als den Zoone Gods Jezus Christus, die door Zijn dood en bloedstorting den toegang geopend heeft, dat arme zondaren deeze Godstad kunnen binnen treden, tot behoud hunner zielen voor de eeuwigheid.

Hoe heerlijk hebben de gelovige inwoners dezer stad van den ouden dag daarvan in hunne lofliederen niet gezongen Ps. 118: 19, 20, doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den Heere loven, dit is de poorte des Heeren, door dewelke de rechtvaardige zullen ingaan, en er noch bijvoegen Jez. 26 :1, 2. te dien dage zal dit lied gezongen worden in Juda: wij hebben een sterke stad, God steld heil tot muren en voorschanssen, doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daar inga, hetwelk de getrouwigheden bewaard.

Trouwens, Jezus zelfs zegt dan ook van zich zeiven, ik ben de deure (of poorte) indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden Joh. 10 : 9, en daarom er nog bjjgevoegd, gaat in door de enge poorte, want de poort is eng en de weg is naauw die tot het leven leid, en weinige zijn er die denzelven vinden, Matt. 7 : 14, o! welgelukzalig is dan Hij, die niet van elders inkomt, maar die door de poorte der stad mag ingaan, Openb. 22 : 14.

Ten derden word het een stad genoemd, om zijn torens, welken niet alleen dienden om den vjjand te bespieden, maar inzonderheid tot een toevlugtsoord tot beveiliging van hun leven, wanneer het hun te benaauwd mogt worden, en zij voor den vijand niet konde staande blijven.

Edoch, is nu de Naam des Heeren een sterke toren, waar de rechtvaardigen henen vlieden, en in een hoog vertrek gesteld worden. Spreuk. 18 : 10.

Het zal dan zeker te kennen geven, dat God zeiven dien toren is, dewijl Hg door Zijn Naam Jehova zijn wezen uitdrukt, en zijn persoon aan ons bekend maakt.

Sluiten