Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vloek gedragen, de zonden verzoend, en vreede en zaligheid voor hen te weeg gebragd.

Ja wat meer zegt, door dat bloed des kruises is het verbond bevestigd, en de beloften verzegeld en de bondelingen gewaarborgd van het beloofde goed, hetwelk hun door den God des verbonds beloofd, en met eenen eed verzekerd is. Hebreen 6 : 17, waarin God willende den erfgenamen der beloftenissen, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid zjjnes raads, is met eenen eed daar tusschen gekomen.

Is dus de Godstad met zijn weinig lieden daarin, het voorwerp waarop de gehele macht der helle losbrand, hun te overwinnen, door deze wallen versterkt, kan zij den vijand niet alleen trotseren, maar is zij ten eenemale onoverwinlijk.

En wat aanbetreft hunne verdedigingsmiddelen, o! die zijn niet vleeschelijk maar krachtig in God, tot nederwerping der sterkten.

Immers, aangedaan zijnde met de geheele wapenrustinge Gods, hunne lendenen omgord hebbende met de waarheid en het borstwapen der gerechtigheid, alsmede het zwaard des geestes en het schild des geloofs, kunnen zij niet alleen alle vurige pijlen der bozen uitblusschen, maar alles verricht hebbende, staande blijven.

O! ja, al zijn zij dan klein, en in hun zeiven krachteloos, zij vermogen toch alles door Christus, die hun kracht geeft, en zullen ten laatste bevonden worden meer als overwinnaars door Hem, die hun liefgehad heeft en Zich zeiven voor hun heeft overgegeven.

Doch inzonderheid mag hier bij deeze verdedigingsmiddelen noch gevoegd worden het gebed.

O! welk een krachtig wapen en een dodend middel is dit niet voor hun, ter bestrijding van den vijand.

Immers, op het gebed \an Elia, daald het vuur van den hemel, en verslind de vijftigen, en op dat van Hiskia,

Sluiten