Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Jezus voor hun verworven en Hem daarvoor 'toebrengen' -eeuwige lof, aanbidding en dankzegging van eeuwigheid tot eeuwigheid.

TOEPASSING.

. Wij herdenken dan M. H. den dag, waarop God dat groote hervormingswerk heeft begonnen en voortgezet.

Gedachtig aan zgn verbond en belofte met betrekking tot' zijn . kerk en gemeente, heeft Hij ze van onder de puinhopen van romens trotsche heerschappij verlost. :

Heeft de prediker aangewezen, dat de kleine stad met zijn weinig lieden niet verlost zijn van een machtigen .vijand, door kracht van wapenen, maar door de wijsheid van eenen armen wijzen man, even. heeft God gehandeld ten tijden der hervorming, toen Hij de Godstad, met zijn weinig lieden die er noch mogten wezen, van een groote en machtigen vijand verlost heeft, en zijn waarheid op den kandelaar geplaats.

Het was dus niet door kracht van wapenen, noch door een machtig leger of den raad van grooten en edelen.

Neen, God wilde zich bedienen, om dat groote werk të beginnen en voort te zetten van een armen wijzen man, Martinus Luther genaamd, die in 1498 te Eisenach zgn brood moest verdienen met langs de deuren te zingen en te bidden, om door dit middel in zijn dagelijks onderhoud te voorzien, dan, om dit werk der hervorming luister bij te zetten, en de diepte Van Gods ondoorgrondelijke wegen in zijn voorzienigheid in dit werk te doen uitkomen, zullen wij de leidingen Gods, met dezen Armen monnik in zgn hoofdtrekken een weinig aanstippen.

Martinus Luther dan was van zeer geringen afkomst, daar zgn Vader Hans Luther een arme mijnwerker was.

Hg werd geboren te Eisleben in Saksen, op den 10 November 1482.

Sluiten