Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat spreekt, wat meent gij dan?

En is het dan zoo'n onoverkomelijk bezwaar, om de eischen voor het Doctoraat te vermeerderen in de zelfde lijn, en op den zelfden grondslag? Of welke reusachtige afmetingen wilt gij voor het Doctoraat tot eisch gesteld hebben ?

Zijn de eischen der Universiteiten voor het Candidaatsexamen hooger dan bij ons? Zoo neen, waarom zoude onze Theol. School niet, met noesten arbeid, het daar gevorderd peil van het Doctoraal examen kunnen halen?

Wat hebben wij echter met de verleugende, ook in hare encyclopaedie onbetrouwbare, universiteiten te doen, die niet eenmaal Theologie doceeren, maar slechts eene hart- en hoofdlooze, in vorm en materie moderne, z. g. godsdienstwetenschap, die onzen God indeelt bij de afgoden?

Laat ons toch toezien dat wij niet door het ongeloof ons de wet laten stellen, wat „wetenschap" en wetenschappelijke Theologie zij, en wanneer en waardoor wij de bevoegdheid zouden hebben of kunnen verkrijgen, om Doctores Ecclesiae, Leeraren der Kerk, bekwaam in de woorden Gods, te gradueeren!

De zoogenaamde „wetenschap", en hare dienaars, meesters, en die met haar boeleerden, hebben vooral in de laatste eeuw de Godgeleerdheid verknoeid, vernield, als zwijnen des wouds in 's Heeren hof, en de Kerk vergiftigd en tot een aanfluiting gesteld.

Bedenke de Synode ook dit. Als gij uw Theol. School -niet wetenschappelijk, of niet genoeg wetenschappelijk acht, of maakt, dan zijt gij zelve oorzaak, dat jongelingen van grooten aanleg, en die gaarne ijveren „naar de beste gaven", in den waan komen, dat zij om wetenschappelijke Godgeleerden te worden, elders moeten gaan. En — waar-

Sluiten