Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij hierbij ook aan anderer, aan algétneene, belangen gedacht wordt. Hoe onafzienbaar groot is het veld der gebeurlijkheden! Man des voorspoeds, zal ook in dit jaar de gelukszon uw pad bestralen; of zal welligt straks reeds de storm des tegenspoeds over u opsteken? Zal het werk uw;r handen met zegen worden bekroond; zullen uwe inkomsten vermeerderen; of zal uw welvaart zich vleugelen maken, en gij misschien eiken nieuwen dag van dit nieuwejaar nader aan de armoede komen? Zullen de plannen die gij reeds voor de toekomst gemaakt hebt gelukken; of zult gij u diep moeten beklagen dat zij immer in u opkwamen? Zullen de wenschen van uw hart dit jaar in vervulling treden ; of zal de smart der bittere teleurstelling uw ziel doorgrieven? Hoe zal het u gaan met de dierbaren die gij bemint, in wie gij nu u verheugt? Vader en moeder, zult gij uw kinderental bewaard of vermeerderd zien; of zal de dood een of meer, of ook uw eenigen lieveling, wegrukken van het minnertd ouderharte naar de kille groeve? Kinderen, zult gij aan het einde des jaars u nog in 't bezit uwer ouders mogen verheugen? Gelukkige echtgenoot, zal uwe echtvriendin u ook dit jaar nog op de levensreis vergezellen ; of zult gij weldra haar aan het einde genaderd moeten zien? Teeder liefhebbende gade, hoe zal het zijn ? Zal uwe liefde steeds meer worden erkend en met wederliefde geloond; of heeft de toekomst voor u reeds het somber weduwkleed in de hand, om straks op het graf van den vriend uws levens te worden besproeid met de tranen uwer smart en rouw ?

WAT, WAT ZAL EB OOK NU ZIJN, NU IN DIT NIEUWEJAAll ?

Met deze vraag verplaatsen wij ons op dezen dag in het paleis en in de hut; in 't huis der maaltijden en in 't'huis des geklags; in de regtzaal en in de gevangenis; bij den wijsgeer en den krankzinnige; in de tempels des Heeren en in de holen der zonde; waar vrede door liefde heerscht en waar ellende en jammer woont. Wat zal hier, wat zal daar, in dezen jaarkring gebeuren? Hoe zal het gaan met het dierbaar vaderland? Zal vorst en volk voor den Heere zich verootmoedigen; zal het land door eendragt der inwoners en door den zegen van den God der vaderen bloeijen? Of zal de verwerping van God en Zijn Woord nog toenemen en Neêrlands zondebeker ten boorde toe vullen; zal daarbij partijschap en eerzucht de overheden blijven verdeden en ons staatsleven verkankeren ? Zullen de oordeelen Gods ook dit jaar over meuschen en beesten uitgestort worden ; zal het krijgsgeschrei welligt in onze straten worden gehoord? Hoe zal het zijn in andere landen? Zullen de volkeren, thans bijna allen toegerust ten oorloge, de wape-

Sluiten