Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Dat is, hij wil den grond zijnes harte met openbreken of er moet hem iets vreesselijks overkomen. Daarom zal hij in den oogst bedelen; dat is: als de kinderen Gods den heerlijken hemel en de gelukzaligheid ontvangen, dan zal de lniaard mets hebben met al zijn roepen. Matth. XXV. 10, 12-

Indien gij een luiaard in de dingen des hemels wilt vergelijken met de luiheid der wereld, let dan 1 Die lui is, is afkeerig om aan 'twerk te gaan; evenzoo is hij voor den hemel. 2. Die lui is, is genegen om uit te stellen; evenzoo voor den hemel. 3 Die lui is, zal om eene geringe beuzeling veleversêhoonirigen inbrengen, om zich van het werkte onthouden -zoo is het ook voor den hemel. 4. Die lm is doet half werk, en zoo met dehemelschedingen. Bi] mag veel doen , maar zal nimmer de volmaaktheid vinden; Mi mag veel doen, maar hij zal nooit verbeterd woreen door alle de heiligen. 5. Die lui zijn , verzuimen doorgaans den tijd waarin het gedaan moest zijn eveazoo is het met hen, die lui voor den hemel zijn: zij missen den tijd der genade; en daarom ten 6 Die 'lui zijn hebben zeldzaam goede vruchten; zoo zal het met den luiaard zijn. 7. Die lui zijn, zijn strafbaar, zoo zal Christus, die met ijverig zijn, handelen! Gij luije en trage dienstknecht uit uwen mond zal ik u oordeelen. Gij zegt: dit en dat was ik;maar waarom hebt gij uw geld niet in de bank gebragt, Luc XIX 22. Neem dezen onnutten dienstknecht en werB hem in de buitenste duisternis daar weening en knersing der tanden is. Matth XXV. 26'öü;

Wat «1 ik zeggen? De tijd vliegt voort en zul gii lui blijven? Het meeste van den leeftijd is voorbij S zult gij lui blijven? Uw ziel heeft meer waarde

Sluiten