Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan duizend werelden, en zult gij lui blijven ? De dag des doods en des oordeels is nabij, en zult gij lui blij ven ? Doch daarentegen, is de duivel ijverig bezig, om door alle middelen, alle zonden, uwe ziel dag en nacht uit den hemel te houdei, en zult gij lui blijven? Zoo uwe naburen ijverig zijn naar de [ dingen, die vergaan, zult gij lui zijn voor de dingen die blijven? Zoudt gij ijverig willen verdoemd worden om uwe luiheid ? Zoudt gij onverschillig zijn, door de engelen ten hemel opgedragen te worden , : als gij op uw sterfbed ligt: of dat de duivelen uwe legerstede beklauteren? Was Christus lui in het werk der verzoening? Zijn zijne leeraren traag, om u deze aan te bieden? en ten laatste, indien dit alles u niet beweegt, dan zeg ik u, dat God niet lui zal zijn om u te verdoemen, daar zijpe regterlijke uitspraak in lang niet sluimert, noch de duivelen lui zijn om u daar heen te voeren, noch de hel lui om haren i gapenden mond voor u te sluiten.

Luiaard slaapt gij nog voort ? Hebt gij besloten te slapen tot de slaap des doods ? Zal de tijding van hemel of hel u niet ontwaken? Zult gij nog zeggen : »Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een ; weinig handvouwens, al nederliggende" Spreuk. "VI. 10. Zult gij van uwe luiheid afzien, als de deur op ihare hengsels draait? O dat ik de bekwaamheid ,l)ad, u te beweenen, en een bewogen hart, wat zoude ik u beklagen! Hoe zou ik u beklagen! Hoe zoude |k u betreuren! O, dat ik met Jeremia mijne pogen als waterbeken kon laten vloeijen, voor u, arme ziel! verloren.ziel! stervende ziel! welk een hard harte heb ik, dat ik niet kan schreeuwen voor u! zoo gij ;een been, kind of vriend verliest, dit is niet zoo veel;

Sluiten