Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat, zult gij den prijs niet behalen. Ik verzeker u, dat gij uwe ziel zult verliezeu; die ziel, die meerder waarde heeft' dan de gansche wereld.

Hiervan,heb ik meer gesproken in mijn boek , „de twee verbonden," en daarom zal ik dit voorbijgaan. Alleen bid ik u, dat gij voor uwe ziele zorg draagt, en opdat gij dit zoudt doen, neemt dezen raad aan: Tertrouwt uwe eigene krachten niet! werpt dezelve weg. Werpt u op de knieën in het gebed voor den Heere, er»bidt in geest en in waarheid; onderzoekt zijne getuigenis tot uwe besturing; vliedt het gezel schap van verleiders; houdt gemeenschap met ernstige Christenen, die de meeste ondervinding van Ch r 1 stu s hebben. Hoedt u voor praters, pogchers, vleners, misleiders ; houdt geen gemeenschap met sommige wederdoopers, schoon ik ook onder dien naam beschuldigd word! Ik zeg u dit in het bijzonder. Ik zeg het onder het schrijven met zielesmart dat daar wejmg op gelet wordt. De Heere leere u den weg door zijnen geest! en dan ben ik zeker, dat gij hem zult kennen. Zoo loopt!

Betreffende den weg, bid ik u voor twee dingen te zorgen; zoo zal ik tot het volgende overgaan, len eerste: hoedt u, dat gij niet op eene uitwendige gehoörr zaamheid aan God rust; en denkt niet, dat gij daardoor beter in de oogen Gods zijt. Ten tweede: draagt zorg, dat gij gééne zielen-vrede hebt door eene eigene geregtigheid; maar zoo gij kunt, geiooit dat gij een zondaar zijt, vrij, geregtvaardigd, door de.liefde Gods, door de verlossing, die in Christus Jezus is; gelooft dat er om Christus' wil vergeving is, niet omdat hij iets in u zag, of iets door u, of in u gedaan is, hetwelk hem hiertoe bewogen heelt

Sluiten