Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zulks te doen. Dit is de regte weg. De Heere zette n daarin en houde u daarin.

Tweede Besturing. Als gij den weg wilt betreden, moet gij over den weg denken. Gij weet, wanneer iemand iets verwacht, hij er gewoonlijk veel over denkt. Zoo is het ook .met dezulken, die spoedig voortgaan op den weg. Laat uwe gedachten veel geoefend worden over Christus, die de weg is, wat Hij is, wat Hij gedaan heeft, wat geschied is, waarom Hij de gestalte eens dienstknechts heeft aangenomen, waarom Hij den mensch gelijk geworden is (Gal. IT. 7), waarom Hij riep, waarom Hij stierf, waarom Hij de zonde der wereld droeg, waarom Hij tot zonde gemaakt is, waarom Hij de regtvaardige was; bedenkt waarom Hij in den hemel is, in de mensehelijke natuur, en wat Hij daar doet (2Cor. 21). Denkt en peinst over deze dingen. Denkt veel over de plaatsen, die verre van u zijn; laat de eene aan de regter-, en de andere aan de linker hand liggen, als vreemdelingen, welke door landen reizen. Zij moeten de poort aan die hand, en het gindsche bosch aan de andere hand in het oog houder -, en zoo tot de plaats gaan waarheen de weg leidt. Vermijdt zulke dingen, welke uitdrukkelijk tegen Gods woord verboden zijn. Maakt uwen weg verre van haar, nadert niet tot de deur van haar buis; haar voeten dalen na-den dood, haar treden houden de helle vast Proverb. V- 7. En zoo van ieder ding, dat in den weg staat; draagt zorg, dat gij er niet komt, noch te nabij komt; gij hebt er niets mede te maken. Zoo loopt.

Berde Besturing. Niet alleen dit moet gij doen, maar in de volgende plaats moet gij u ontblooten

Sluiten