Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreesde den toorn des Konings niet, maar verkoos liever met het volk Gods verdrukt te worden, dan voor een tijd de genieting der zonden te hebben. Hij weigerde een zoon des konings dochter genaamd te worden, achtende de smaadheid om God meer rijkdom , dan de schatten van Egypte; want hij zag op de vergelding des loons , als ziende den Onzienhjken. Hebr. XI. 24—27. Het gebed van den Apostel in zijn' brief voor de heiligen was: »Opdat gij moogt kennen , welke zij de hope vari zijne roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijne erfenisse." Ephes. I. 18. Opdat zij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte , de lengte en diepte en hoogte zij; en bekennen de liefde Christi die alle kennis te boven gaat." Ephes. III. 18. 19. Bidt daarom, dat God nw verstand verlichte; dit zal een' groote hulpe zijn. Het zal u in staat stellen om meenigen aanval voor Christus te verdragen; even als Paulus zegt: «nadat gij verlicht zijt geweest, veel strijd des levens verdragen hebt, de rooving uwer goederen met blijdschap hebt aangenomen , wetende, dat gij in u zeiven hebt een beter en blijvend goed in de hemelen." Hebr. X. 32. 34. Zoude het niet vreemd zijn, wanneer iemand liever op een juweel trapte op den weg dien hij gaat, dan deze op te rapen? De reden daarvan is, dat hij niet ziet. Nu, zoo is het hier; daar de hemel alles in waarde overtreft, en gij er nimmer begeerte naar hebt, is een gevolg, dat gij niet ziet; dat is : » omdat gij geen verlicht verstand hebt om te zien, zoo stelt gij er geen belang in." Daarom smeekt den Heere om genade der verliebting, en zegt: »Heere , neem den sluijer van mijn duister hart weg, toon mij de

Sluiten