Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen der toekomende wereld! en laat mij de dierbare heerlijkheid zien om Christns' wil!""

Ten tweede. Ontvlamt uwen wil! Smeekt, dat God uwen wil ontylamme, naar de dingen der toekomende wereld. Als iemand eene bepaalde begeerte heeft, dit of dót te doen, dan moet het eene groote tegenstand zijn, die hem zal beletten het te volbrengen. Toen Paulus' wil bepaald was naar Jeruzalem te gaan, hoewel het hem gezegd was daar te lijden , gaf hij niet op, en zeide : »dat hij niet alleen gewillig was, gebonden te worden, maar ook te sterven , om den naam des Heeren Jezus." Hand. XXI. 12. Zijn wil was ontvlamd met liefde voor Christus; daardoor •werkten alle beletselen niets uit. Gij, eigenwillend volk ! niemand weet deszelfs wil te gebruiken. Wij zeggen gewoonlijk < »Ieder heeft zijn eigen wil,-doet wat gij kunt;" waarlijk zulk een wil voor den hemel, is in de-loopbaan een groot voorregt. Iemand, die zijn' wil bepaald heeft,, zegt : ik zal mijn best doen om te behaleu; ik zal eerst mijne vijanden beletten; ik zal het niet opgeven , zoo lang ik kan; ik wil liever sterven dan verliezen; al doodt hij mij, nogtans zal ik hopen. Job. XIII. 15. Ik wil u niet laten gaan, tenzij gij mij gezegend hebt. Gen. XXXII. 26. Ik wil! ik wil ! ik wil! o, die gezegende wil naar den hemel! Wat kan hierbij vergeleken worfden? Indien iemand gewillig is, dan zal besturing hem tot aanmoediging zijn ; maar onwillig tot verfochtering j dit is duidelijk te zien in de kinderen Gods en de kinderen des duiyels.

Ten eerste. Het heilige volk van vorige dagen had volle begeerte naar den hemel; wat kon hen beletten? vuur noch takkebos, zwaard noch strop, stin-

Sluiten