Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te ontvangen, dan zoude men allen spoed maken, om de zonden te ontvlugten ; en daarom :

Ten vijfde. Houdt u oog op den prijs ■ houdt uw oog gedurig op het voordeel, dat eraan verbonden is. De reden waarom de mensch zoo spoedig zijn' loop naar den hemel staakt, ligt in deze twee zaken hoofdzakelijk :

1. Zij onderzoeken niet ernstig naar de waarde van den prijs; of zoo zij het doen zijn zij bevreesd of het hun wel voordeel zal aanbrengen. Maar moet de hemel door gebrek van de waarde der prijsbeschouwing veracht worden ? — Omdat gij dit niet doen zoudt, houdt uw oog op de uitnemendheid, lieflijkheid, heerlijkheid , troost en vrede, dat het deel is van hen, die den prijs winnen. Dit deed den Apostel door alles heen loopen; hetzij goed gerucht of kwaad gerucht , vervolging of verdrukking, honger of naaktheid , hetzij schipbreuk, gevaar te land , gevangenis, strop, en wat dier meer is. Anderen zijn door midden gezaagd, oogen uitgestoken, ligchamen gebraden, tong uitgesneden, in ketels gekookt, voor wilde beesten geworpen, aan den staak verbrand , aan de postdeuren gegeeseld en duizend andere pijnigingen; om dat zij stonden op de dingen, die eeuwig zijn , maar niet op de dingen dezer wereld ; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 Cor. IV. 18. O! dat woord » eeuwig" bewoog hen, dat-zij de aangebodene verlossing niet aannamen, opdat zij eene betere opstanding verkrijgen zouden. Hebr. XI. 35.

2. Laat de zonderlinge gedachte niet in uw hart opkomen, om te zeggen: het is te veel voor mij. Ik zeg u, dat de hemel bereid is voor allen, die hem

Sluiten