Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, die bijna aan de hemelpoort waren, eh nog terug keeren! Indien iemand zich onttrekt, zegt Christus' door zijn' Apostel , mijne ziele heeftia hem geen welbehagen! Hebr. X. 38. Niemand, die zijne hand aan de' ploeg slaat, en ziet na hetgeten achter hem is , is bekwaam voor het koningrijk der piemelen. Luc. IX. 32. Indien iemand niet •voor het koninkrijk der hemelen geschikt is, moet hij oategea* zeggclijk voor de hel bereid zijn. DaaTom zegt da^postftl: die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Hebr. VI. 8. O, daar is nimmer eene andere Christus om te zaligen, te lijden, en te sterven. Indien zij dit verderf niet ontvlugten hoe zullen zij ontvlieden, die dat verwerpen en te.ugkeeren van zulk eene groote zaligheid. Hebr. II. 3. laaien de regtvaardigen , dat is die loopen , genoeg verk hebben om ten hemel te gaan , waar zal dan de goddelooze verschijnen? Inditfn Judas, de verrader en Franciscns Spira in deze wereld terug konden keeren j om u in de ooren te fluisteren en te verhalen, wat hun.terug keeren aan hunne ziel hun getost heeft, zou het zekerlijk n doen stilstaan, en bevreesd maken om terug te keeren. ; t

Vierde .gebruik. Hoe tegenstrijdig zijn de neigingen* alle" te willen hebben, zonder een voet te verzetten voor het koningrijk der hemden; voorwaar! hij d« terugkeert, en hij die in zijne zonde stil zit ,. staan gelijk • de eene wil niet voortgaan omdat hvj de zonde en de dingen dezer wereldl ef heeft, de andere loopt terug omdat hi? de zonde en dingen dezer wereld bemint Is dit niet een en hetzelfde? zij zijn hier bfcVen een; en zal niet een en dezelfde hel hen namaals ver-

Sluiten