Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doemenis van andere bevorderen. Want een belijder j wordt naanwkeurig gadegeslagen. En omdat gij zulk t een luije, trage, koude, armzalige, looper zijt, die fcbet vermaak der wereld met zich voert, zullen andeïren ook zoo handelen, ja zeggen : wat hij doet, mogen mü ook doen. Zoekt hij vermaak, rijkdom, voordeel, ^ijdel gezelschap, hij is zoo, en zoo, — nogtans zegt

hij, dat hij naar den hemel gaat, en niet" bevreesd ■l voor den dood, en denkt goed ontvangen te wor|den, aan de poort des hemels; laten wij daarom

vrede met hem houden, wij zullen ook niet bevreesd.

zijn! O, welk eene gevaarlijke zaak, zoo gij het werkItuig zi,t van hunne verwoesting, om hen stil te deen paan op den weg der geregtigheid'. Let wel! Gij zult

niet alleen rekenschap geven van uwe eigene ziel, rmaar ook van anderen, en waarom gij hen belet Ihebt in te gaan. Hoe zult gij dit kunnen verantwoorden? — Gij wilt voor u zeiven niet ingaan, en fcndere beletten; dan zal, het bevestigd worden, dat Koor uwe ijdelheid gij u zeiven buiten deti hemel ■poten hebt, en anderen als voorbeeld belet hebt. . Negende gebruik. Om nog één woord tot beiden te §ï>reken, zal ik besluiten:

1. Ik bid u in den naam des Heeren Jezus Ch r i s«s, dat nitmand traag loopt naar den hemel, om ■ideren en u zeiven te 'beletten in te gaan. Zou iemand vcor tijdelijk voordeel traag loopen, om zijn fclzijn te bevorderen? Zal hij dan niet snel loopen mor zijn eeuwig belang? Zou hij omzien naar een pok wol, dat aan de weg hangt, of hier of daar een schrede uit het pad gaan, om een stroo of twee of eenige nietige dingen. Ik zeg u, indien dit iemand deed, zoudt gij hem niet veroordeelen, en oordeelt gri

Sluiten