Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEGENTIENDE LES.

VAN DE EER EN AENROEPING VAN DE H. MAEGD MARIA.

\. V. Waer is Onze Lieve Vrouw hul

A. Zy is met ziel en ligchaèm in den Hemel verheven boven alle schepselen.

2. V. Is de H. Maegd in de kerken niet?

A. In de kerken zyn maer hare beelden en gedachtenissen .

5. V. In wat manier helpt ons de II. Maegd?

A. Door hare verdiensten en gebeden, die zy God voor ons opdraegt.

■4. V. Wat middel weet gy om te verkrygen door Onze Lieve Vrouw hetgene gy van doen hebt?

A. Haer dikwils en godvruchtiglyk te aenroepen, zeggende den Wees gegroet en andere gebeden.

o. V. Hoe zal ik 4hyn gebed allerbest aengenaem maken aen de H. Maegd?

A. Voegende by het gebed eenige goede werken tot harer eer, als vasten, bedevaerten en andere diergelyke.

6. V. Mishaegt aen God of aen Maria de manier van eenige gebeden dikwijls te herhalen, gelyk wy doen lezende, het Roozenhoedje?

A. Geenszins : want Christus heeft ons geleerd te volherden in het roepen en kloppen, om te verkrygen hetgeen wy begeeren.

7. V. Wat kracht is er in de teekenen of bollekens van het Roozenhoedje?

A. De teekenen hebben geene kracht, maer dienen alleen tot gedachtenis van het getal dat wy God en zyne H. Moeder willen opdragen.

Sluiten