Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DRY-EN-DERTIGSTE LES.

VAN HET H. SACRIFICIE DER MISSE.

1. V. Wat is de Misse?

A. Het Sacrificie van de Nieuwe Wet, in hetwelk het Ligchaèm en Bloed van Christus onzen Zaligmaker, aen God den Vader opgeofferd wordt.

2. V. Welk Sacrificie is beter, dat van de Oude of dat van de Nieuwe Wet?

A. Dat van de Nieuwe Wet is zoo veel beter als Christus zelf te boven gaet al de beesten die toen geofferd wierden.

3. V. Welke zyn de bijzonderste en noodigste deelen der Misse?

A. De Consecratie of verandering van brood en wyn in het Ligchaèm en Bloed van Christus, die door den Priester zich zeiven opoffert; en de Nutting.

4. V. Wie heeft de eerste Misse gedatn?

A. Christus onze Zaligmaker, in het laetste Avondmael, en na Hem de HH. Apostelen.

5. V. Fan waer komen al de'Ceremoniën der Misse? A. Van de Apostelen en van andere Oversten der

H. Kerk.

6. V. Waertoe dienen de Ceremoniën, die in de Misse gebruikt worden?

A. Tot gedachtenis en verbeelding van de Dood van Christus.

7. V. Wie offert aen God het Sacrificie?

A. Christus zelf is de voornaemste; maer de Priester is zyn dienaer in het offeren.

8. V. -Wat kunnen wy verkrygen door het Sacrificie der Misse?

Sluiten