Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Vergiffenis van onze zonden, en al wat wy van God begeeren voor ons zeiven of voor anderen, en ook voor de zielen die in het Vagevuer zyn.

DE VIER-EN-DERTIGSTE LES.

VAN DE BIECHT.

1. V. ff at is de Biecht of Penitentie?

A. Een Sakrament van Christus ingesteld, in hetwelk door de Priesterlyke magt de zonden die na het Doopsel gedaen zyn, vergeven worden.

2. V. Hoe veel deelen zyn er noodig tot het Sakrament der Penitentie?

A. Dry : Berouw, Belydenis of Biecht, en voldoening.

3. V. ff at is het Berouw?

A. Een leedwezen over de zonden door dewelke wy de Goddelyke Majesteit en Goedheid vergramd hebben, met een vast voornemen van dezelve te biechten en ons te beteren.

4. V. ff élke zonden moeten wy belyden?

A. Alle doodzonden, die wy na een neerstig onderzoek gevonden hebben en indachtig zyn, daerby voegende het getal en alles wat de zonde mag veranderen of zeer bezwaren.

5. V. Ben ik schuldig iet te doen na de Belyding en de Absolutie van den Priester?

A. Gy moet volbrengen de penitentie, die u gesteld is.

6. V. ffordt door de Biecht niet vergeven de pyn die de zonde verdiend heeft?

A. De eeuwige pyn die men in dc Hel stond te lyden, wordt door de Absolutie vergeven; maer evenwel blyft er dikwyls nog schuld van tydelyke pyn, hier of hiernamaels te betalen.

Sluiten