Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Twee, te weten : het kwaed schouwen en het goed doen, of de zonden vlieden, en de deugden oefenen. 2. V. ff at is zonde?

A. Een woord, werk, begeerte of verzuimenis tegen de wet en den wil Gods.

o. V. Hoevelerlei zonden zyn er?

A. Tweedèrlei : de Erfzonde en de Dadelyke zonde; en onder de zonden die met de daed geschieden, zyn eenige Doodelyke en andere Dagelyksche.

4. V. ff at is de Erfzonde!

.A. Eene afgekeerdheid van God en berooving van de Rcgtveerdigheid, die alle menschen aengebóVen wordt door den val van onzen eersten, vader Adam.

5. V. ff at kwaed doet ons de Erfzonde?

A. Dat zy ons de Regtveerdigbeid beneemt en onbekwaem maekt om de glorie des Hemels te genieten.

6. V. ff at is de Dagelyksche zonde?-

A. Eene zonde zoo gedaen tegen de wet Gods, dat zy nogtans de Goddelyke liefde niet wegneemt, maer alleenlyk tot eenige tydelyke pyn verbindt.

7. V. ff ttt kwaed doen ons de Dagelyksche zonden?

A. Ten eerste, zy doen ons in de liefde Gods verflauwen; ten tweede, zy maken ons gereed tot meerderen val; ten derde, zy verbinden ons tot tydelyke straffen.

8. V. ff at zyn vreemde zonden?

A. Zonden die, hoewel zy door anderen geschieden, nogtans ons toegeschreven en aengerekend worden, omdat wy tot dezelve in eenige manier geholpen hebben.

9. V. Hoe geschieden de vreemde zonden?

A. Door raden, beschermen en gebieden, pryzen, mededeélen en behagen , niet straffen, niet beletten, niet overdragen.

Sluiten