Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Die uit enkele boosheid geschieden en stryden tegen de Goddelyke bermhefctigheid, en daerom zeer zelden vergeven worden.

9. V. Welke zyn de zonden tegen den Heiligen Geest'f jA^BCze zes : 1. Van Gods genade wanhopen; 2. Op

Gods bermhertigheid zonder deugden zielrberoemen; 3'. '! Dê'' :welbekende waerheid bestryden; 4. De broederlyke liefde benyden; 5. Hardnekkig zyn in de boosheid; G. Verachten het berouw of de penitentie!.1

10. V. Waerom worden sommige zonden genoemdff'raekroepende zonden ?

A. Omdat zy door hare groote boosheid met redende Goddelyke . regtveerdige wraek, ook in deze wereld, verelsChen.

11. V. Welke zyn Wraekroepende. zonden?

A. Deze vier: 1. Vrywillige doodslag; 2. Onkuischheid tegen de natuer; 3. Verdrukking van armen, weduwen en weeaen; 4. Achterhouding van den loon der werklieden.

DE NEGEW-EN-DERTIGSTE LES.

VAN JDE DEUGDEN EN GOEDE WERKEN.

1. V. ff at is de Deugd?

A. Eene genegenheid der ziel, door dewelke dfe mensch weldoet.

2. V. Welke heet gy Goddelyke Deugden?

A. Deze dry : Geloof, Hoop en Liefde; zoo genoemd, omdat zy van God alleen ingestort, en eigentlyk alleen met God bezig zyn.

3. V. Wat zyn Evangelische Raden? * ''^laSSl

4

Sluiten