Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gy my dezen dag verleend hebt. Kom, H. Geest, verlicht myn verstand, opdat ik kenne waerin ik gezondigd heb, en geel' my de gratie om een regtziunig berouw te verwekken.

Onze Vader, Wees gegroet, Ik geloof in God" den Vader, enz.... gelyk in het Morgengebed. Mner voor dat men den Akt van Berouw leest, onderzoekt me* zyne consciëntie.

Na den Akt van Berouw zegt men :

Heer, in uwe handen beveel ik mynen geest. H. Maria, H. Joseph, H. Engel Bewaerder, H... myn Patroon (myne Patroones), alle Engelen en Gods lieve Heiligen, bidt voor my, staet my by in mynen doodstryd, opdat myne ziel met u ruste in vrede.

Dat de zielen van de geloovigen in vrede rusten. Amen.

db angelus.

v. De Engel des Heeren heeft Maria geboodschapt; r. En zy heeft ontvangen van den H. Geest.

Wees gegroet, Maria, enz. r. Zie de dienstmaegd des Heeren; r. Dat my geschiede naer uw woord.

Wees gegroet, Maria, enz. v. Het Woord is vleesch geworden; r. En het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria , enz.

gebed.

O Heer! wy bidden u, stort uwe genade in onze herten, opdat wy, die, door de boodschap des Engels, de menschwoiding van Christus uwen Zoon gekend hebben, door zyn lyden en kruis gebragt worden tot de glorie der verryzenis. Door denzelfden Jesus-Christns onzen Heer. Amen.

gebed voor het eter.

Heer, zegen ons, en ook deze spyzen, die uwe hand ons geeft; door Christus onzen Heer. Amen.

Sluiten