Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van overwegend belang is voor de latere beoefening van elke soort van wetenschap, kan ik niet anders dan bevestigend beantwoorden. Dat geregelde denken, de gemakkelijkheid waarmeê zich heldere begrippen vormen, zoowel als de rijkdom van denkbeelden, die meestal het gevolg is van degelijke klassieke stadiën, in éen woord die wezent#ke beschaving, zal, dunkt mij, den aanstaanden jurist evenzeer ten goede komen als den toekomstigen arts. Wil men, om klem bij te zetten aan dit gevoelen, een beroemden naam welnu, ik noem den grooten Virchow, wiens recht om in zaken van geneeskunde een woord meê te spreken , wel niemand ontkennen zal. De hoofdzaak is hier de zucht haar eigen onderzoek en zelfstandige studie op te wekken, het oordeel te scherpen, de verbeeldingskracht te leiden, en men zal toch wel niet beweren, dat men al naarmate iemand tot een verschillend vak wordt opgeleid, daartoe de leervakken verschillend moet regelen.

Is men hierdoor nog niet overtuigd, men vergelijke dan de mridrting van het onderwijs op de gymnasiën in de verschillende landen en beantwoorde de vraag, of daar de beste wetenschappelijk gevormde leerlingen worden gevonden, waar men van het door mij aangegeven beginsel uitgaat, of daar waar men van de eerste grondbeginselen der paedagogie afweek, het onderwijs regelde naar de meest subjectieve inzichten, die juist op het gebied der school zulk eene groote rol spelen, maar waarvan de resultaten meestal zeer bedroevend zijn.

Ook de bepaling, dat het examen zal afgenomen worden door eene commissie, kan alleen dan goedkeuring vinden, wanneer men een examen verlangt, dat naar ons inzien hier niet op zijn plaats is. Voert men echter een eind-examen in, zooals dit in Duitschland op de gymnasiën bestaat, dan is de in het wets-ontwerp aanbevolen omslag van een commissie geheel overbodig. De Staat heeft er zeker belang bij een waarborg te hebben, dat die examina met de noodige strengheid worden afgenomen en niet verlaagd tot eene bloote formaliteit, maar dit doel kan op een geheel andere wijze even goed bereikt worden en het geld voor de examen-commissie op eene betere wijze besteed. Naar ttrijn

Sluiten